1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 19, 2014

apw-ss_: C´y³ bm{X¡mÀ¡mbn h³ Hm^dpambn J¯À FbÀthkv cwK¯v. Hcp _nkn\kv ¢mkv Sn¡säSp¯m³ AtX ¢mknð Hcp Sn¡äv kuP\yambn e`n¡pó Hm^dmWv {]Jym]n¨ncn¡póXv. sXcsªSp¯ cmPy§fnte¡v am{Xambncn¡pw Cu Sn¡äv D]tbmKn¨v bm{X sN¿m\pw IgnbpI. sNmÆmgv!N apXð Aôp Znhkt¯¡mWv Cu B\pIqey¯n\mbn _p¡v sN¿m³ km[n¡pIsbóv J¯À FbÀthkv C´y³ k_vtImïn\âv sshkv {]knUâv Clm_v skmssdð Adnbn-¨p.

  C´ybnse 12 \Kc§fnð \nópw tZml hgn _mgvktemW, jn¡mtKm, lq̳, eï³, anbman, \yqtbmÀ¡v, ]mcnkv, ^nemUð^nb, tdmw, hmjnMvS¬ Unkn AS¡apÅ \Kc§fnte¡mWv Cu B\pIqeyw e`yam-Ip-I.

  ASp¯ hÀjw amÀ¨v 31 hsc Cu _p¡v sNbvX Sn¡änð bm{X sN¿m\mhpsaóv J¯À FbÀthkv Adnbn¨p. C´y¡mcmb bm{X¡msc IqSpXð BIÀjn¡m\mWv Cu Hm^À AhXcn¸n¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.