1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 8, 2014

2022se ^n-^ ^pSv-t_mÄ tem-II-¸v th-Zn-bm-bn J-¯-dn-s\ Xn-c-sª-Sp-¯-Xn-\v ]n-ónð A-gna-Xn \-S-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp¯ð. ^n-^ F-Iv-kn-Iyq-«o-hv I-½-än-bn-se J-¯-dn-sâ {]-Xn-\n-[nbmb sam-l½-Zv _n³ lamw X-sâ cm-Py-¯n-\v th-ïn tem-_n-bnw-Kv \-S-¯n-b-Xm-bn- k¬-tU ssSw-kn-sâ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. X-sâ cm-{ão-b _-Ô-§fpw J-¯-dn-se F-® k-¼¯pw tem-_n-bnw-Kn-\m-bn sam-l½-Zv _n³ l½mw D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bm-Wv B-tcm-]-Ww.

^pSv-t_m-fnð B-Po-h-\m-´ hne-¡v t\-cn-Sp-ó sam-l½-Zv _n³ lamw J-¯-dn-\v th-ïn tem-_n-bnw-Kv \-S-¯n-b-Xm-bp-Å B-tcm]-Ww J-¯À \n-tj-[n-¨n-«p-ïv. kw-`-h-s¯-Ip-dn-¨v hn-i-Zam-b A-t\zj-Ww th-W-sa-óv ^n-^-bp-sS kv-t]m¬-kdm-b tkm-Wn B-h-iy-s¸-«n-«p-ïv.

k¬-tU ssSw-kv ]p-d-¯p-hn-« tc-J-IÄ A-\n-k-cn-¨v _n³ lamw ap-XnÀ-ó ^n-^ D-tZym-K-Ø-cp-tSbpw J-¯À `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-tSbpw ao-änw-Kp-I-fnð C-S-\n-e-¡mc-sâ Npa-X-e h-ln-¨n-cpóp. C-Xv te-e \n-b-a-§Ä-¡v hn-cp-²-am-Wv F-ópw k¬-tU ssSw-kn-sâ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. 2010 Un-kw-_-dnð \-Só thm-s«-Sp-¸n-\v sXm-«p-ap³-]m-bn _n³ lamw d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn-t\-bpw d-jy³ {]-[m-\-a-{´n-tbbpw k-µÀ-in-¨n-cpóp. C-cp-cm-Py-§fpw X-½n-ep-Å D-`-bI-£n Imbn-I _-Ôw sa-¨-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv k-µÀ-i-\-sa-óm-bn-cp-óp sh-fn-s¸-Sp¯ð.

Jv-¯-dn-\v tem-II-¸v th-Zn e-`n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn _n³ lamw aq-óv an-ey¬ ]u-tïm-fw B-{^n-¡³ ^pSv-t_mÄ D-tZym-K-ØÀ-¡v ssI-¡q-en \ð-In-b-Xm-bpw B-tcm-]-W-apïv. F-ómð B-tcm-]-W-§-sfñmw J-¯À i-àn-bp-àw \n-tj-[n¨p. Hu-tZym-Kn-Iamtbm A-\u-tZym-Kn-Iamtbm _n³ lamw ^n-^ tem-II-¸v te-e-¯nð C-S-s]-«n-«n-sñ-óv J-¯À A-dn-bn¨p. kw-`h-s¯ Ip-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ ^n-^ {]-knUâv sk-¸v »m-äÀ hn-k-½-Xn¨p. J-¯À tem-II-¸v th-Zn kw-_-Ôn-¨v A-gna-Xn \-S-ón-«ptïm F-óv A-t\z-jn-¡m³ bpF-kv A-tämÀ-Wnb-bm an-tjð KmÀ-knb-sb \n-b-an-¨n-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.