1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 28, 2014

tIcf¯nð sNdnb s]cpómÄ \msf. tIcf¯nsehntSbpw iÆmð amk¸ndhn ImWm¯Xns\ XpSÀómWnXv. CuZpð ^n¯À sNmÆmgvNbmbncn¡psaóv sslZcen inlm_vX-§Ä, Im´]pcw F ]n A_q_¡À ap-ÉymÀ FónhÀ Adnbn¨p.

Fómð Ham³ HgnsIbpff KÄ^v cmPy§fnð sNdnb s]cpómÄ CómWv BtLmjn¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.