1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 1, 2014

knw-K-¸q-cnð C-´y³ sXm-gn-em-fn-IÄ Xn-§n-¸mÀ-¡p-ó {]-tZ-iam-b en-änð C-´y-bnð Unw-k-_À F-«n-\pïm-b I-em-]w \ym-bo-I-cn-¡m-\m-Ip-ó-X-sñ-óv knw-K-¸qÀ {]-[m-\-a-{´nbm-b eo sl-sk-bv³ eqwKv. X-sâ ]p-Xph-Õ-c k-tµ-i-¯n-em-Wv Z-£n-tW-jy-bnð \n-ópv-Å hntZi sXm-gn-em-fn-IÄ Xn-§n-¸mÀ-¡p-ó {]-tZ-i-¯pïm-b I-em]-s¯ H-cp Im-c-W-h-imepw \ym-bo-I-cn-¡m³ km-[n-¡n-sñ-óv {]-[m-\-a{´n hy-à-am-¡n-bXv. F-ómð cm-Py-¯n-sâ \n-b-a-§Ä A-\p-k-cn-¨v Po-hn-¡p-ó hn-tZ-i-sXm-gn-em-fnI-sf cm-Pyw am-\y-am-bn ssI-Imcyw sN-¿p-saópw A-t±-lw hy-à-am-¡n.

cm-Py-¯v F-¯p-ó hntZi sXm-gn-em-fnI-sf am-\y-am-bn-«m-Wv knw-K-¸qÀ ssI-Imcyw sN-¿p-ó-sX-ópw C-hÀ cm-Py-¯n-sâ \n-b-a-§fpw km-aqln-I am-\-Z-Þ-§fpw ]m-en-¡p-sa-óm-Wv X-§Ä {]-Xo-£n-¡p-ó-sXópw Av-t±-lw sNm-ÆmgvN ssh-Ip-tó-cw \-ðIn-b ]p-Xph-Õ-c k-tµ-i-¯nð ]-dªp. en-änð C-´y-bn-epïm-b I-em]-s¯ H-cp Im-c-W-h-imepw \ym-bo-I-cn-¡m-\m-In-sñópw Ip-ä-¡mÀ-s¡-Xn-tc IÀ-i-\am-b \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-saópw A-t±-lw ]-dªp. \n-ch-[n t]À-¡v F-Xn-tc tI-kv F-Sp-¯n-«p-sïópw A-t±-lw Nq-ïn-¡m-«n.

I-em-]-s¯ Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡m³ \n-tbm-Kn-¨ I-½n-än Hm-^v C³-Iz-bdn (kn-HmsF) I-em-]w F-§-s\-bm-Wv B-cw-`n-¨-sX-óv I-sï-¯p-saópw `m-hn-bnð C¯-cw kw-`-h-§Ä B-hÀ-¯n-¡m-cn-¡m³ C-Xv k-lm-bn-¡p-saópw Av-t±-lw ]-dªp. I-gn-ª \m-ev]-Xv hÀ-j-¯n-\n-S-bnð C-Xm-Zy-am-bm-Wv cm-Py-¯v C¯-c-sam-cp kw`-hw \-S-¡p-ó-Xv. {]-kw-K-¯n-\n-S-bnð ]-e-{]m-hiyw {]-[m-\-a{´n cm-Py-¯v tPm-en-sN-¿p-ó hn-tZ-i-sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]m-[m\yw F-Sp-¯p- ]-d-ªp.

hn-tZ-i-sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Im-cy-¯nð k-´p-en-Xam-b H-cp k-ao]-\w kzo-I-cn-¡m-\m-Wv D-t±-in-¡p-ó-sXópw hn-tZ-i-sX-m-gn-em-fn-I-fp-sS h-c-hn-s\ \n-b-{´n-¡m³ D-t±-in-¡p-ón-sñ-ópw A-t±-lw ]-dªp. knw-K-¸q-cn-se I-¼-\n-IÄ {]-tXy-In-¨v sN-dpIn-S I-¼-\n-I-fp-sS \n-e-\nð-¸v X-só hn-tZ-i-sXm-gn-em-fnI-sf B-{i-bn-¨m-sWópw A-t±-lw Nq-ïn-¡m-«n.

C-´y-¡mcmb sXm-gn-em-fn-IÄ R-b-dm-gvN-s¯ A-h-[nbm-tLm-jn-¡m-s\-¯p-ó Ø-e-am-Wv en-änð C-´y F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó {]-tZiw. H-cp C-´y-¡m-c³ _-kv C-Sn-¨v a-cn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv I-em-]w s]m-«n-¸p-d-s¸-«Xv. G-I-tZ-iw 400 Hm-fw Z-£n-tW-jy³ Ip-Sn-tbä sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv I-em-]-w kr-ãn-¨Xv. \n-ch-[n hm-l-\-§Ä A-án-¡n-c-bm-¡p-Ibpw \n-ch-[n I-S-IÄ \-in-¸n-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. kw-`h-s¯ Xp-SÀ-óv 25 C-´y-¡m-cp-sS t]-cnð t]m-eo-kv tI-sk-Sp-¯n-«p-ïv. 56 C-´y-¡m-tcbpw H-cp _w-¥m-tZ-in-tb-bpw \m-Sv I-S¯n. G-I-tZ-iw 200 Hm-fw Z-£n-tW-jy³ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v F-Xn-tc t]m-eo-kv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.