1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 7, 2014

sS-óo-kv-Xm-cw tdm-PÀ s^-U-dÀ hoïpw C-c-«-¡p-«n-I-fp-sS A-Ñ-\mbn. sNm-ÆmgvN ssh-Ip-tó-cw tdm-PÀ s^-U-dÀ X-só-bm-Wv Szn-ä-dn-eq-sS Xm³ hoïpw C-c-«-Ip-«n-I-fp-sS A-Ñ\m-b hnh-cw A-dn-bn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. entbm Fópw se-ón Fópw t]-cn-«n-cn-¡p-ó Ip-«n-Ifpw A-½bpw kp-J-am-bn C-cn-¡p-ó-Xmbpw s^-U-dÀ A-dn-bn-¨p.

kzn-kv Xm-cw tdm-PÀ-s^-U-d-dp-sS `m-cy anÀ-¡ 2009 ð C-c-«-Ip-«n-Ifm-b an-e, NmÀ-en³ F-ón-hÀ-¡v P-òw \ð-In-bn-cp-óp. hf-sc A-]qÀ-Æ-am-bn am-{X-amWv H-cp kv-{Xo- c-ïv tPm-Un C-c-«-Ip-«n-IÄ-¡v P-òw \ð-Ip-ó-Xv.

C-c-«-Ip-«n-I-fp-sS P\-\w {]-am-Wn-¨v am-{UnUv Hm-¸-Wnð \n-óv Xm³ ]n³-hm-§p-I-bm-Wv F-óv s^-U-dÀ A-dn-bn¨p. tem-I \m-emw \-¼À Xm-cam-b s^-UdÀ Cu Bgv-N ap-gp-h³ Ip-Spw-_-t¯m-sSm-¸w sN-e-h-gn-¡m-\m-Wv D-t±-in-¡p-ó-sXópw X-sâ sh-ºv t]-Pn-se {]-kv-Xm-h-\-bnð A-dn-bn-¨p. \n-ch-[n {]-ap-JÀ s^-U-dÀ¡pw Ip-Spw-_-¯n\pw B-iw-k-IÄ A-dn-bn-¨n-«p-ïv.

H-cp kv{Xo H-cp tPm-Un C-c-«-Ip-«n-IÄ-¡v P-òw \ð-In-bmð ]n-óo-Sv hoïpw C-c-«-Ip-«n-IÄ-¡v P-òw \ð-Im-\p-Å km-[y-X70,000¯nð H-óv am-{X-am-Wv F-óv Szn³ Ìm-än-Ìn-Iv-kv shºv-sskäm-b Szn³-ssSz-kv tUm-«v tImw ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.