1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 2, 2013

Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-s¡-Xn-sc {_n-«-Wnð I-Sp-¯ \-S-]-Sn-I-fm-Wv F-Sp-¡p-óXv. Hmtcm Znh-kw I-gn-bp-t´mdpw \-S-]-Sn-bp-sS B-gw hÀ-²n-¡p-óp-apïv. F-ómð C-sXm-ópw b-YmÀ-°-¯nð \-S-¸n-em-Ip-ónñ F-ó-Xm-Wv k-Xyw. {]-tXy-In-¨v sdm-am-\n-b-¡mÀ-s¡-Xn-sc H-cp \-S-]-Snbpw b-YmÀ-°-¯nð D-ïm-Ip-ónñ.

C-t¸mgpw {_n-«-Wnð G-ähpw F-fp-¸w tPm-en In-«p-ó H-cp hn-`m-K-ap-sï-¦nð A-Xv sdm-am-\n-b-¡m-cmWv. F³-F-¨v-Fkv, ^m-Ìv ^pUv, tlm-«-ep-IÄ F-ón§-s\ Fñm-bn-S¯pw X-só sdm-am-\n-b³ sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv Ip-d-ª th-X-\-¯n-\v tPm-en sN-¿p-óXv. Xm-c-X-tay-\ Ip-d-ª thX-\w \ð-In-bm-ð a-Xn F-óXp-sIm-ïpX-só Øm-]-\-§-Ä-¡v sdm-am-\n-b³ sXm-gn-em-fnI-sf tPm-en-s¡-Sp-¡p-ó-Xm-Wv C-ãw.

A-Sp-¯ hÀ-jw P-\p-h-cn-tbm-sS Im-cy-§Ä Ip-d-¨p-Iq-Sn F-fp-¸-am-Ip-sa-óm-Wv kqN-\. [m-cm-fw sh_v-ssk-äp-IÄ sdm-am-\n-b³ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v {_n-«-Wnð tPm-en I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-ópïv. Cw-¥o-jv `m-j A-dn-b-W-sa-ónñ F-óp-Å hm-Kv-Zm-\-§Ä \ð-In-bm-Wv sdm-am-\n-b³ sXm-gn-em-fnI-sf B-IÀ-jn-¡p-ó-Xv. thX-\w Zn-h-khpw \ð-Im-sa-ó hm-K-v-Zm-\-hp-ap-ïv.

P-\p-hcn-tbm-sS Im-cy-§Ä F-fp-¸-am-Ip-saópw Cu A-hk-cw ]m-gm-¡-cp-sXópw ]-d-ªm-Wv ]-e sh_v-ssk-äp-Ifpw ]-ckyw \ð-Ip-óXv.


{_n-«-Wn-se henb tlm-«ð {irw-J-e-Ifm-b amcn-tbmäv, lnð-«¬, sU thsc, ss{]Uv Hm-^v {_n-«¬ Xp-S-§n-b-hbpw sdm-am-\n-b³ sXm-gm-em-fnI-sf dn-{Iq-«v sN-¿p-ópïv. B-bn-c-¡-W-¡n-\v sdm-am-\n-b³ sXm-gn-em-fn-IÄ {_n-«-Wn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ Im-¯v \n-ð-¡p-I-bm-sW-óm-Wv e-`n-¡p-ó kq-N-\. 59,377 tPmen-sbm-gn-hp-I-fm-Wv H-cp sh_v-ssk-änð am{Xw ]-c-ky-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. A-Xn-te-¡v 60828 t]-cm-Wv A-t]-£ A-b-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Sm-Iv-kn ss{U-hÀ-¡p-th-ïn-bp-Å ]-c-ky-¯nð ]-cn-ioe-\w B-h-iy-an-sñ-óm-Wv sh_v-ssk-äv hy-à-am-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.