1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 12, 2013

tPm_n BâWn

hnbó: ]tcX\mb kn.BÀ {^m³knkv Nndb¯nsâ `mcy tdmknen {^m³knkv (62) \ncymXbmbn.

hnbóbnepÅ s»Ên hn\p IfcnXdbpsS amXmhmWv ]tcX.

Ccp]Xp hÀj¡mew hnbóbnð tPmen sNbvXn«pïv. imcocnI _p²nap«pIsf XpSÀóv \m«nð hn{iaPohnXw \bn¨p hcnIbmbncpóp.

Pq¬ 12\v cmhnse 6\mbncpóp A´yw. kwkv-Imcw Pq¬ 14\v (shÅnbmgvN) ap¡m«pIc sk³v-dv tPmÀPv ]Ånbnð \S¡pw. aIÄ: s»kn Ifcn¯d (an\n \KÀ, ap¡m«pIc), acpaI³: hn\p Ifcn¯d.

hnhc§Ä¡v: +91 9496 7890 83

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.