1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 1, 2014

B-`y-´-c-kw-LÀ-jw aqÀ-Ñn-¨ bp-s{I-bv-\n-se {Ioan-b {]-hn-iy-bn-se hn-am-\-¯mh-fw ]n-Sn-¨-S-¡nb-Xv d-jy³ ssk\yw X-só-bm-sW-óv dn-t¸mÀ«v. I-cn-¦-S-en-se d-jy-bp-sS \m-hn-Im-Øm\-s¯ kw-c-£n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv {Ioan-b ta-J-e ]n-Sn-¨-S-¡n-b-sX-óm-Wv d-jy-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. G-I-tZ-iw 2000t¯m-fw d-jy³ ssk-\nIÀ Cu ta-J-e-bnð km-ón[yw D-d-¸n-¨-Xm-bm-Wv hn-h-c-§Ä.

d-jy³ \m-hn-I-tk-\-bp-sS ]-Xm-I-IÄ h-ln-¨ B-bp-[-[m-cn-I-fm-Wv X-e-Øm-\am-b knws^-tdm-t]m-fn-se hn-am-\-¯mh-fw ssI-¿-S-¡n-bXv. C-hn-Sp-s¯ ]mÀ-e-saâv a-µn-c-hpw {]m-tZin-I kÀ-¡mÀ B-Øm-\-hpw I-gn-ª Znh-kw B-bp-[-[m-cn-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¯n-cpóp.

d-jy³ `q-cn-]-£ {]-tZ-iam-b {Ioan-b Øm-\-{`-ã-\m-¡-s¸-« {]-knUâv hn-ÎÀ bm-\p-t¡m-hn-¨n-\v kzm-[o-\-ap-Å ta-J-e-bm-Wv. bm-\p-t¡m-hn-¨n-s\ ]n-´p-W-bv-¡p-ó djy Cu ta-J-e-bnð kzm-[o-\-ap-d-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn ssk-\y-s¯ \n-tbm-Kn-t¨-¡p-sa-ó B-i-¦-bp-ïv.

d-jy-bp-sS I-S-óm-{I-a-W-¯n-s\-Xn-tc bp-s{I-bv³ {]-knUâv H-e-Iv-km-ïÀ XpÀ¨n-t\m-hv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv. C-Xn-\n-sS ]pXn-b kÀ-¡m-cn-\v Fñm ]n-´p-Wbpw \ð-Ip-sa-óv bpF-kv ssh-kv-{]-knUâv tPm ss_-U³ ]-d-ªp. bpF-kv {]Xn-tcm-[ sk-{I«-dn N-¡v tl-Kepw d-jy³ \-S-]-Sn-bv-¡v F-Xn-tc ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv.

bm-\p-t¡m-hn-¨n-\v kzn-Êv _m-¦p-I-fnð A-¡u-ïv D-sï-¦nð A-Xv a-c-hn-¸n-¡p-sa-óv kzn-ÌÀ-em³-Uv A-dn-bn¨p. bm-\p-t¡m-hn-¨n-sâ aI-\v am-{Xw 50 tIm-Sn tUm-f-dn-sâ \n-t£-]w kzn-Êv _m-¦p-I-fnð D-sï-óm-Wv cl-ky dn-t¸mÀ-«pIÄ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.