1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 18, 2014

bp-s{I-bv-\n-se hn-a-XÀ-¡v k-lm-b-sa-¯n-¡p-óp F-óv B-tcm-]n-¨v d-jy-bv-s¡-Xn-tc ]m-Ým-Xy i-àn-IÄ Iq-Sp-Xð D-]-tcm-[-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n. io-X-bp-²-¯n-\v ti-jw C-Xm-Zy-am-bn-«m-Wv d-jy³ km-¼-¯n-I, ssk-\n-I, DuÀ-Ö ta-J-e-IÄ-¡v tað A-ta-cn-¡ D-]-tcm-[w GÀ-s¸-Sp-¯p-ó-Xv. _p-[-\mgv-N GÀ-s¸-Sp¯n-b D-]-tcm-[w A-ta-cn-¡-bpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bp-Å d-jy-bp-sS D-`-bI-£n _-Ôw A-h-km-\n-¸n-¡m³ Im-c-W-am-Ip-sa-óv d-jy-bp-sS {]-knUâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn³ Ip-ä-s¸-Sp-¯n.

A-ta-cn-¡bpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw Iq-Sp-Xð i-à-am-b D-]-tcm-[w GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xv d-jy-bv-¡v I-\-¯ {]-l-c-ambn. hn-aX-sc k-lm-bn-¡p-ó-Xnð \n-óv d-jy ]n³-am-dm-¯ ]-£w Iq-Sp-Xð i-àam-b D-]-tcm-[w GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-óv I-gn-ª Znh-kw A-ta-cn-¡v d-jy-bv-¡v Xm-¡o-Xv \ð-In-bn-cp-óp. D-]-tcm-[w GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xn-s\- Xp-SÀ-óv d-jy³ hn]-Wn C-ó-se 27,4.5 i-X-am-\w F-ón§-s\ C-Snªp. tUm-f-dn-t\bpw bq-tdm-tbbpw A-t]-£n-¨v dq-_n-fn-sâ \n-e-hm-cw C-Sn-bp-I-bpw sN-bvXp.

C-Xn-\n-sS X-§-fp-sS c-ïv sP-äv hn-am-\-§Ä d-jy sh-Sn-sh-¨n-«-Xm-bn B-tcm-]n-¨v bp-s{I-bv³ cw-K-s¯¯n. bp-s{I-bv-\n-se In-g-¡³ {]-tZ-iam-b ep-lm³-kv-Inð sh-¨m-Wv c-ïv bp-²-hn-am-\-§-fnð an-sskð G-äXv. C-Xn-sâ hoUntbm Zr-iy-§Ä bp-s{I-bv³ ]p-d-¯p-hn«p. F-ómð hn-am-\w sh-Sn-sh-¨n«-Xv X-§-fm-Wv F-ó hn-a-XÀ A-h-Im-i-s¸«p. C-Xv hn-iz-k-\o-b-a-sñ-óm-Wv bp-s{I-bv-sâ hn-e-bn-cp¯ð.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.