1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 18, 2014

]qcnX sIm-gp-¸p-IÄ lr-Z-b-¯n-\v tZm-jw sN-¿p-sa-ó hm-Z-¯nð I-g-¼n-sñ-óv ]pXn-b ]T-\§Ä. \q-äm-ïp-I-fm-bn ssI-am-dn-b-n-cp-ó Cu A-dn-hv i-cn-b-sñ-óm-Wv ]p-Xn-b I-sï-¯-ep-IÄ. B-tcm-Ky-I-camb t]m-fn A¬-km-Nyq-tdä-Uv ^m-äp-Ifm-b k¬-^v-fhÀ Hm-bn-ð lr-Z-b-¯n-\v Im-cyam-b bm-sXm-cp Kp-Whpw \ð-Ip-ón-sñópw ]T-\-¯nð I-sï-¯n-bn-«p-ïv.

F-ómð ]m-enepw a-äp w-I-ïp-h-cpó sIm-gp¸m-b amÀ-Km-dn-Iv B-kn-Uv lr-Z-bm-Lm-X-¯n-\p-Å km-[yX-sb h-f-sc-tb-sd Ip-d-bv-¡p-óp-ïv. F-ómð ]m-tam-bn-en-epw amw-k-§-fnepw a-äp-ap-Å sIm-gp-¸v lr-Zbm-tcm-Ky-s¯ hf-sc ZpÀ-_-e-am-bn am-{X-ta kzm-[o-\n-¡m-dpÅq. a-Õy-§-fnð I-ïp-h-cp-ó c-ïv X-cw H-ta-Km þ3 ^mv-än B-kn-Up-Ifm-b C-]n-F-bpw Un-F-¨v-Fbpw Hta-K þ6 ^m-äv B-knUm-b A-cm¡n-tUm-Wn-Iv B-knUpw lr-Z-bm-Lm-X-¯n-\p-Å km-[yX-sb Ip-d-bv-¡p-ópïv. F-ómð H-taKmþ3, H-ta-Km þ6 k-¹n-saâp-IÄ lr-Z-b-¯n-\v bm-sXm-cp Kp-Whpw \ð-Ip-ónñ.

s]m-®-¯-Sn-bv¡pw lr-t{Zm-K-§Ä¡pw Imc-Ww sIm-gp-¸m-Wv F-óm-bn-cp-óp C-Xp-h-sc-bp-Å I-sï-¯-epIÄ. F-ómð sIm-gp-¸n-\v C-¡m-cy-¯nð ]-¦n-sñópw i-co-c-¯n-se ]-ô-km-c-bp-sS A-f-hmWv Cu {]-iv-\-§Ä-¡v Im-c-W-am-Ip-ó-sX-óp-am-bn-cp-óp Nn-e im-kv-{X-Ú³-am-cp-sS hm-Zw.tIw-{_n-Uv-Pv bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se C-´y³ hw-i-P\m-b im-kv-{X-Ú³ tUm.cm-Po-hv Nu-[-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv ]T-\w \-S-¯n-bXv. Im-e-§-fm-bn \n-e-\n-ón-cp-ó \-½p-sS \yq-{So-j-Wð amÀ-¤-ZÀ-i-\-§Ä C-tXm-sS s]m-fn-s¨-gp-tX-ïn h-cp-sa-óv tUm. cm-Po-hv Nu[-cn ]-d-bp-óp.

]-Xn-s\-«v cm-Py-§-fnð \n-óm-bn B-dp-e-£-t¯m-fw B-fp-I-fnð ]T-\w \-S¯n-b ti-j-am-Wv tUm. cm-Po-hv Nu-[-cnbpw kw-Lhpw Cu \n-K-a-\-¯nð F-¯n-bXv. ]T-\^-ew B-\ðkv Hm-^v C-tâ-Wð sa-Un-kn³ tPÀ-W-en-vð {]-kn-²o-I-cn-¨n-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.