1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 11, 2014

Cw-¥-ïnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-§-fnepw kv-ImÀe-äv ^o-hÀ ]-SÀ-óp ]n-Sn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. s^-{_p-h-cn 23 h-sc-bp-Å \m-em-gv-N-bv-¡n-S-bnð 868 ]pXn-b tI-kp-I-fm-Wv dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«p-ÅXv. I-gn-ª \m-ep-hÀ-j-¯n-\n-S-bn-se i-cm-i-cn 444 tI-kp-IÄ dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-S-¯mWv Cu hÀ-jw F-®q-dn-e-[n-Iw tI-kp-IÄ dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. I-gn-ª C-cp-]-¯n-\m-ev hÀ-j-¯n-\n-S-bnð B-Zy-am-bm-Wv C-{X-b-[n-Iw kv-Im-Àe-äv ^o-hÀ tI-kp-IÄ dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óXv.

Cw-¥-ïn-se hS-¡p ]-Sn-ªm-d³ ta-Je-I-sfm-gn-¨p-Å `m-K-¯mWv Cu ]-\n ]-S-cp-ó-Xv. 1990 \v ti-jw C-{X-b-[n-Iw ]-\n dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-Spó-Xv C-Xm-Zy-am-bmWv. Fñm hÀ-jhpw Un-kw-_-dn\pw G-{]n-en\pw C-S-bn-em-Wv- kv-ImÀ-e-äv ^o-hÀ ]-S-cp-ó-Xv.

ssI-I-fnepw Im-ep-I-fnepw Nph-óv X-Sn-¨ ]m-Sp-IÄ Im-W-s¸-Sp-I, I-Sp-¯ Nq-Sv,hn-fdn-b ap-dhpw Nph-óv X-Sn-¨ \m-¡p-I-fpw-am-Wv tcm-K-e-£-W§Ä. tcm-Kn-IÄ Xp-½p-t¼mgpw Np-a-bv-¡p-t¼mgpw A-´-co-£-¯n-eq-sS-bm-Wv tcm-Kw-]-I-cp-óXv. Ip-«n-I-fn-em-Wv C-Xv Iq-Sp-X-embpw I-ïp-h-cp-ó-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.