1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 6, 2014

Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\v th-ïn c-ïv-am-k-am-bn C-´y³ a-lm-k-ap-{Z-¯nð \-S-¯n-h-ó Xn-c-¨nð ^-ew Im-Wm-¯ km-l-N-cy-¯nð D-]-{K-l-¯nð \n-óv e-`n-¨ Um-ä-IÄ ]p-\-]cn-tim-[n-¡p-sa-óv A-[n-IrXÀ. D-]-{K-l-Nn-{X-§-fnð \n-óv e-`n-¨ hn-h-c-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð \n-Ý-bn-¨ Xn-c-¨nð ta-J-e-bnð \n-óv hn-am-\-¯n-sâ A-h-inã-§-sfmópw I-sï-¯m³ km-[n-¡m-¯ km-l-N-cy-¯n-em-Wv hoïpw Um-ä-IÄ hn-i-Ie-\w sN-¿m³ A-[n-Ir-XÀ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Um-äm-IÄ H-óp Iq-Sn hn-i-Ie-\w sN-bv-Xv Xn-c-¨nð ta-J-e ]p-\À-\n-Ýn-bn-¡m-\m-Wv Xn-c-¨nð kw-L-¯n-sâ Xo-cp-am\w. C-Xn-\v th-ïn a-tejy, B-kv-t{S-en-b, ssN-\ F-óo cm-Py-§-fn-se ap-XnÀ-ó D-tZym-K-ØÀ B-kv-t{S-en-b-bn-se Im³-s_-d-bnð F-¯n-bn-«p-ïv. Um-äm hn-i-Ie-\w sNbv-X ti-jw ]p-Xp-Xm-bn \n-Ý-bn-¡p-ó Xn-c-¨nð ta-J-e-bnð _p-[-\m-gv-N-tbm-Sv Xn-c-¨nð B-cw-`n-¡m-\m-Wv D-tZym-K-Ø-cp-sS \o-¡w.

km-ä-sse-äv hn-h-c-§-fp-tSbpw d-UmÀ hn-h-c-§-fp-tSbpw A-Sn-Øm-\-¯nð hn-am-\w k-ô-cn-¡m³ G-sd km-[y-X-bp-Å ta-J-e-I-fn-em-Wv \n-e-hnð Xn-c-¨nð \-S-¡p-óXv. C-´y³ a-lm-k-ap-{Z-¯n-se G-ähpw dn-tam«m-b Cu ta-J-e-bnð Xn-c-¨nð kw-Lw CXn-t\m-SIw 1.8 an-ey¬ kv-Iz-bÀ ssað {]-tZi-¯v Xn-c-¨nð \-S-¯n-I-gn-ªp.

\n-e-hnð I-S-en-\-Sn-bnð Xn-c-¨nð \-S-¯p-ó »q-^n³ 21 t{Um-Wn-t\-¡mÄ Iq-Sp-Xð B-g-¯nð Xn-c-¨nð \-S-¯m³ km-[n-¡p-ó D-]-I-c-W-¯n-sâ e-`y-X-sb Ip-dn¨pw A-[n-Ir-XÀ ]cn-tim-[n-¡p-ópïv. I-S-en-sâ A-Sn¯-«v h-sc ]cn-tim-[n-¡m³- km-[n-¡p-ó H-cp D-]-I-c-W-¯n-sâ e-`y-X-bm-Wv ]cn-tim-[n-¡p-óXv. C-Xn-\v Np-cp-§nb-Xv c-ïv-am-k-sa-¦nepw k-a-b-sa-Sp-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.

hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä C-\nbpw sh-Å-¯nð s]m-§n-In-S-¡m³ km-[y-X-bnñm-¯-Xn-\mð I-S-en-sâ A-Sn-¯-«n-ep-Å ]cn-tim-[-\-bv-¡m-Wv A-[n-Ir-XÀ Iq-SpXð Du-óð \ð-Ip-ó-Xv. hn-am-\-¯n-sâ Xn-tcm-[m-\-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ I-gn-ª-Zn-h-kw 11 Að-Jz-bv-Z Xo-{h-hm-ZnI-sf A-d-Ìv sN-bv-Xn-cp-óp. hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯m³ km-[n-¡m-¯ km-l-N-cy-¯nð C-sXm-cp Xo-{hhm-Z A-{Ia-Ww B-Im-\p-Å km[y-X X-Ån-¡-f-bm-\m-In-sñ-óv I-gn-ª Znh-kw Xn-c-¨nð kw-L-¯n-se hn-Z-Kv-²À Nq-ïn-¡m-«n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.