1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 9, 2013

sjdn sI am-Xyp
ku¯v CuÌv Cw¥ïv aebmfn Atkmkntbj³ (koa)Cu hÀjhpw {Inkvakv -\yq CbÀ BtLmjw \S¯póp. Unkw_À 28 i\nbmgvN sshIn«v AôpapXð CuÌv kskkv-Inse s_Iv-kvlnð – Hm¬ – kobnepeðskâv tacn aKvZte³kv NÀ¨v lmfnemWv (skâv- tacokv aKvZen³ NÀ¨v lmÄ, ko tdmUv- , _Ivkvlnð Hm¬ tdmUv-, CuÌv- kkIvkv, SnF³40 1 BÀF¨v) ]cn]mSn.

apXnÀóhÀ¡v 12 ]uïpw Ip«nIÄ¡v F«p ]uïpamWv {]thi\ \nc¡v. I½nän AwK§fnð\nóv ap³Iqdmbn Sn¡äv hm§nbmð apXnÀóhÀ¡v ]¯p ]uïpw Ip«nIÄ¡v Bdp ]uïpw \ðInbmð aXn.

Iem]cn]mSnIÄ AhXcn¸n¡m³ B{Kln¡póhÀ ]Xn\mdmw XobXntbm AXn\papt¼m t{]m{Kmw I¬ho\Àamcmb jmPn tXmakv Icn\m«v (07809895401) A\nð hÀKokv (07949852171) Fónhcpambn _Ôs¸SpI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.