1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 26, 2013

tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³-Un-se D-tZym-K-Øbm-b Pq-en tdm-tP-gv-kn-\v ap-ónð Có-se h-sc H-ä-h-gn-tb D-ïm-bn-cp-óp-Åq. a-cWw. kz-´w i-co-cw A-\p-h-Zn-¡m¯-Xv sIm-ïv am{Xw a-cW-s¯ G-ä-p-hm-§m³ A-hÀ a\-Êm k-ó-²-bm-bn-cp-óp, k-l-{]-hÀ-¯-I-bp-sS cq-]-¯nð ssZ-hw A-h-cp-sS ap-ónð {]-Xy-£-s¸-Spó-Xv hsc.

tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³-Un-se t{]mP-Îv am-t\-Pcm-b sl-e³ Im-hm-\m-Kv (51) BWv Cu {In-kv-Xp-a-kn-\v Im-cp-Wy-¯n-sâ {]-Xo-I-am-bXv. Kp-cp-X-cam-b hr¡ tcm-Kw _m-[n-¨v a-c-Wm-k-óbm-b k-l-{]-hÀ-¯-I-bv-¡v kz-´w hr-¡ Zm-\w sN-bvXp-sIm-ïm-Wv sl-e³ C-¡p-dn {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jn-¡p-I. F-«v a-Wn-¡qÀ \o-fp-ó i-kv-{X-{Io-b-bv-¡v th-ïn C-óv sl-e\pw Pq-enbpw Hm-¸-td-j³ Xo-tb-ä-dn-te-¡v t]m-Ipw.

e-¦m-j-b-dn-se ln³-Uv-te kz-tZ-in-\nbm-b Pq-en tdm-tP-gv-kn-\v ]m-c-¼-cy-am-bn In«nb t]m-fn-kn-kv-än-Iv In-Uv-\n F-ó hr¡ tcm-K-am-Wv. hr-¡ A-km-[m-c-W-am-bn hoÀ-¯p h-cp-ó A-h-Ø-bm-Wn-Xv. C-tX Xp-SÀ-óv 2011 ð C-h-cp-sS c-ïv hr-¡-Ifpw \o-¡w sN-bv-Xn-cpóp. B-gv-N-bnð aq-óv {]m-hiyw ho-Xw A-ôv a-Wn-¡qÀ \o-fp-ó U-bm-en-kn-kn-eq-sS-bm-Wv c-ïv a-¡-fp-sS A-½bm-b Pq-en X-sâ Po-h³ ]n-Sn-¨p-\nÀ-¯n-bn-cp-óXv.

U-bm-en-kn-kn-eq-sS A-ôv hÀ-jw h-sc Po-hn-¨n-cp-ó hy-àn-IÄ Dïv. aq-óv hÀ-j-am-bn U-bm-en-kn-kv sIm-ïv Po-hn-¨ Pq-en-bp-sS \n-e A-Xy-´w h-j-fm-bn Xp-S-§n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv tUm-ÎÀ-amÀ F-{Xbpw th-Kw hr-¡-am-än-sh-bv-¡ð i-kv-{X-{Io-b \nÀ-t±-in-¨Xv. F-ómð Pq-en-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-ep-Å Fñm-hÀ¡pw k-am-\am-b hr-¡-tcm-K-ap-Å-Xn-\mð hr-¡ Zm-\w sN-¿m-\m-Inñm-bn-cp-óp. {]-Xo-£-I-sfñmw A-kv-X-an-¨ Pq-en a-cn-¡m³ a\-Êm k-ó-²-bp-am-bn-cpóp.

k-ó-² {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡m-bn hÀ-jw tXm-dpw 100 ssað \-S-¡m-dp-Å sl-e³ B-ip-]-{Xn-bnð k-l-{]-hÀ-¯I-sb k-µÀ-in-¡m-s\-¯n-b-t¸m-gm-bn-cp-óp kz-´w c-à-{Kq-¸v tNcptam F-óv ]cn-tim-[n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. c-à-{Kq-¸v tN-cp-sa-óv A-dn-ª-t¸mÄ ]n-só a-sämópw B-tem-Nn-¡m-\p-ïm-bn-cp-ónñ. Po-hn-X-¯nð H-cn-¡ð t]mepw H-cp taPÀ Hm-¸-tdj-\v hn-t[-b-bm-bn-«nñm-¯ sle-sâ Xo-cp-am-\w A-Ûp-X-t¯m-sS-bm-Wv tUm-ÎÀ-amcpw _-Ôp-¡fpw tI-«-Xv.

sle-sâ Xo-cp-am-\w tI-«v X-\n-¡v BZyw hn-iz-kn-¡m³ B-bn-sñ-óv Pq-en ]-d-ªp. F-ómð X-sâ Xo-cp-am-\w A-{X hen-b a-l¯-c-sam-óp-a-sñ-ómWv sl-e-sâ ]£w. B-]-¯nem-b H-cp kp-lr-¯n-s\ k-lm-bn¡p-I X-sâ I-S-a-bm-Wv Fópw sl-e³ I-cp-Xp-óp. B-]-¯nð k-lm-bn-¡p-ó-h-\m-Wv B-ß-an-{X-sa-óv C-cp-h-tc-bpw A-dn-bm-hp-ó-hcpw ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.