1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

kv-Io-bnw-Kn-\n-S-bnð ho-Wv X-e-bv-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cp-t¡-ä-Xn-s\ Xp-SÀ-óv H-cp am-k-am-bn tIm-a-bnð Xp-S-cpó ap³ t^mÀap-e h¬ Nm-¼y³ ssa-¡ð jq-am-¡-dp-sS \n-e-bnð t\cn-b ]p-tcm-K-Xn-sb-óv tUm-ÎÀ-amÀ. jq-am-¡À-¡v \ðIn-sIm-ïn-cn-¡p-ó a-cp-óp-I-fp-sS D-bÀó tUm-kv Ip-d¨p-sIm-ïv A-t±l-s¯ ]-Xp-s¡ kz-t_m-[-¯n-te-¡v sIm-ïp-h-cm-\m-Wv A-t±l-s¯ Nn-In-Õn-¡pó tUm-ÎÀ-amÀ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

I-gn-ª-am-k-am-Wv Im-tdm-« Nm-¼y\mb ssa-¡ð jq-am-¡À Bð-]v-kv ]À-Æ-X \n-c-I-fnð kv-Io-bnw-Kv \-S-¯p-ó-Xn-\n-sS X-e-bn-Sn-¨v ho-Wv ]-cp-t¡ð-¡p-óXv. X-eb-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cp-t¡-ä A-t±-lw H-cp am-k-am-bn tIm-am-bnð B-bn-cpóp. A-t±-l-¯n-\v \ð-In-sIm-ïn-cp-ó i-àn-tbdn-b a-cp-óp-I-fp-sS ^-e-am-bm-Wv jq-am-¡À A-t_m-[m-h-Ø-bn-em-b-Xv. a-cp-óp-I-fp-sS tUm-kv Ip-d¨p-sIm-ïp-h-cp-ó-tXm-sS A-t±-lw ]-Xn-sb kz-t_m-[-¯n-te-¡v Xn-cn-sI h-cp-sa-óv A-t±l-s¯ Nn-In-Õn-¡p-ó \yq-tdm-kÀ-P³-amÀ Nq-ïn-¡m«n.

jq-am-¡-dp-sS B-tcm-Ky-\ne-sb Ip-dn-¨v B-i-¦-IÄ D-bÀ-ón-cp-só-¦nepw A-t±-l-s¯- Nn-In-Õn-¡p-ó {K-t\m-_nÄ B-ip-]-{Xn- A-[n-Ir-XÀ jq-am-¡-dp-sS B-tcm-Kym-hØ-sb Ip-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ]p-d-¯p-hn-«n-cp-ónñ. a-cp-óp-I-tfm-Sv jq-am-¡À t]m-kn-äo-hm-bn {]-Xn-I-cn-¨p Xp-S-§n-b-Xm-bn H-cp {^-ôv ]-{Xw dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp.

bp-sI-bn-se {]ap-J {_-bn³ C³-Pz-dn hn-Z-Kv-²\mb tUm. K-tW-jv _m-hn¡-s« jq-am-¡-dp-sS \n-e-bn-epïm-b ]p-tcm-K-Xn-sb kzmK-Xw sN-bvXp. dn-t¸mÀ-«p-IÄ i-cn-bm-sW-¦nð jq-am-¡À A-[n-Iw ssh-Im-sX Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cp-saópw F-ómð ]qÀ-®am-b kp-J-s¸-S-en-\v Im-e-§Ä th-ïn-h-cp-saópw hmÄ-«¬ skâÀ F³-F-¨vF-kv {S-Ìn-se I¬-kÄ-«âmb tUm. K-tW-jv Nq-ïn-¡m-«n.

tIm-a-bnem-b jq-am-¡À C-\n Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cn-sñ-ó co-Xn-bnð I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð Nn-e PÀ-½³ ]-{X-§-fnð hmÀ-¯-h-ón-cpóp. F-ómð A¯-cw hm-À-¯-IÄ sX-äm-sWópw jq-am-¡À Po-hn-X-¯nð H-cp t]m-cm-fn-bm-sWópw A-t±-lw A-{X-sb-fp-¸w tXmäp-sIm-Sp-¡n-sñópw jq-am-¡-dp-sS Ip-Spw-_-¯n-sâ h-àm-hv A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.