1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 28, 2012


-ssI¸pg tPm¬ amXyp
_Àen³: bqtdm¸nð Unkw_À BZyw apXð AXnssiXy¯nsâ ]nSnbnemhpsaóv ImemhkvY \nco£W tI{µ-¯nsâ apódnbn¸v.

ASp¯ i\nbmgvN apXð Xm]\ne XmWv ssa\knð F¯psaóv ImemhkvY {]hN\w.

{^okdnse XWp¸mbncn¡pw C\n bqtdm¸nepïmhpIsbóv PÀa³ ImemhkvYm \nco£I³ bpÀK³ jvanäv A`n{]mbs¸«p.

Xm]\ne ssa\kv 20 se¯psaómWv jvanänsâ {]hN\w hmlbm{X¡mÀ¡v A]ISIcamw hn[w aªv hogvNbpw, aqSð aªpapïmIpsaóv apódnbn¸pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.