1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 14, 2014

Nq-Xm-«-¯n-\v th-ïn tcm-Kn-Ifm-b am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS k-¼m-Zy-¯nð \n-óv H-ó-ce-£w ]u-ïv A-Sn-¨p-amän-b a-IÄ-¡v P-bnð-in-£. kzn³-U³ kz-tZ-inbm-b tI-äv tamÀ-«¬ (32) B-Wv am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS k-¼mZyw A-Sn-¨p-am-än-bXv. tamÀ«-sâ am-Xm-hn-\v Ip-Spw-_-]-c-am-bn In«n-b kz¯pw ]n-Xm-hn-\v H-cp ImÀ A-]-I-S-¯nð \-ã-]-cn-lm-c-hp-am-bn In-«n-b-Xm-bn-cp-óp Xp-I. hr-²-cpw tcm-Kn-I-fpam-b am-Xm-]n-Xm-¡Ä Nn-In-Õ-bv-¡v ]-W-anñm-sX h-ó-t¸m-gm-Wv ]-cm-Xn-s¸-«-Xv.

tamÀ«-sâ am-Xm-hv Ip-d-¨p-\m-fm-bn a-d-hn-tcm-Kw _m-[n-¨v In-S-¸n-em-Wv. `m-cy-bp-sS Nn-In-Õ-bv-¡v t]mepw ]-W-an-sñópw sN-e-hp-IÄ-¡v s]³-j³-XpI-sb B-{i-bn-t¡-ïn h-sóópw tamÀ«-sâ ]n-Xm-hv tPm¬ hnð-tam-«v tIm-S-Xn-bnð ]-dªp. tamÀ«-\v aq-óv hÀj-s¯ P-bnðin£ tImS-Xn hn-[n-¨p.

1999 ð tPm¬ hnð-ap-«n-\v H-cp Im-d-]-I-S-¯nð X-e-bv-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cp-t¡-än-cpóp. Xp-SÀ-óv tPm-en-bv-¡v t]m-Im³ I-gn-bm-¯ hnð-ap-«n-\v \-ã-]-cn-lm-c-am-bn \-sñm-cp Xp-I e-`n-¨n-cp-óp. 2008 h-sc tPm-Wn-tâ-bpw Ip-Spw-_-¯n-tâbpw km-¼¯n-I Im-cy-§Ä {i-²n-¨n-cpó-Xv `m-cy Pm-Izn-en³ B-bn-cpóp. F-ómð C-hÀ-¡v a-dhn-tcm-Kw _m-[n-¨-tXm-sS Im-cy-§Ä a-Ifm-b tI-äv tamÀ«-sâ ]-¡-se-¯p-I-bm-bn-cp-óp.

am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS t]-cn-ep-Å ]-Ww tI-äv X-sâ A-¡u-ïn-te-¡v B-¡p-Ibpw F-Sn-F-½p-IÄ h-gn ]-Ww ]n³-h-en-¡p-I-bp-am-Wv sN-bv-Xn-cp-ó-Xv. _m-¦v-tÌ-äv-saâp-IÄ Xâ A-{U-Ên-te-¡ A-b-¡m-\p-Å GÀ-¸m-Sp-Ifpw sN-¿p-I-bp-ïm-bn. Pm-Izn-en-sâ ]m-Êv-t]mÀ-«p-Ifpw _m-¦v ImÀ-Up-I-fpw tI-äv ssI-h-i-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-bv-Xp. 2012 ð Pm-Iz-en-sâ kz-´w Ip-Spw-_-kz-¯nð \n-óp-Å hn-ln-Xw e-`n-¡p-Ibpw sN-bvXp. CXpw tI-äv ssI-Imcyw sN-bv-Xv Xp-S-§n-t¸m-gm-Wv _m-¦v D-tZym-K-ØÀ-¡v kwi-bw tXm-ón-¯p-S-§n-b-Xv.

H-ó-c-e-£-t¯m-fw ]u-ïv C-¯-c-¯nð tamÀ-«³ am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óv sh-«n-¨-Xm-bn t{]m-kn-Iyq-j³ I-sï¯n. `m-cy-bv-¡v ad-hn tcm-Kw _m-[n¨-Xv \-óm-sbópw a-I-fpsS Cu \-S-]-Sn-sb Ip-dn-¨v A-dn-ªmð A-hÀ lrZ-bw s]m-«n a-cn-¡p-sa-ópw ]n-Xm-hv tPm¬ hnð-ap-«v tIm-S-Xn-bnð ]-d-ª-Xv lr-Z-b-t`-Z-I-am-bn. \m-ev Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-hm-Wv tI-äv tamÀ-«¬. tI-äv P-bn-en-em-b-tXm-sS c-ïv Ip-«nI-sf sI-bÀ tlm-an-em-¡n-bn-«pïv. c-ïv Ip-«n-IÄ A-h-cp-sS ]n-Xmhn-s\m-¸w Xm-a-kn-¡pw. tI-kn-s\ Xp-SÀ-óv C-h-cp-sS Im-ap-I³ Ch-sc D-t]-£n-¨v t]m-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.