1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2013

sU-enh-dn NmÀ-Öv am{Xw \ð-In do-t_m-¡n-sâ {S-bn-t\-gv-kv jq-kv kz-´-am-¡m³ sIm-Xn-¨-hÀ-¡v \n-cm-i. kwK-Xn shºv-ssk-än-se ]n-g-hm-bn-cp-óp F-óv Nq-ïn-¡m-«n do-t_m-¡v A-[n-Ir-XÀ cw-K-s¯¯n. I-gn-ª Zn-h-k-am-Wv sU-enh-dn NmÀ-Öv am{Xw \ðIn-b jq-kv kz-´-am-¡m-\p-Å A-hk-cw do-t_m-¡v shºv-ssk-änð D-ïm-b-Xv. 99.95 ]u-ïv hn-e-bp-Å do-t_m-¡n-sâ t{Im-Êv-^n-äv \mt\m kv-]o-Uv ^qv-«v sh-b-dmWv 8.50 ]u-ïn-\v ]-ecpw kz-´-am-¡m³ {i-an-¨-Xv.

kwK-Xn t^-kv-_p-¡n-eq-tSbpw kv-t]mÀ-Sv-kv t^m-d-§-fn-eq-tSbpw A-Xn-th-Kw ]-SÀ-ó-tXm-sS B-bn-c-¡-W-¡n-\v B-fpIÄ Hm-^À {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯m³ shºv-ssk-än-te-¡v tem-Kn³ sN-bvXp. shºv-ssk-än-ð \n-óv A-km-[m-c-W-ambn HmÀ-U-dp-IÄ F-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv do-t_m-¡v A-[n-Ir-XÀ kwK-Xn ]cn-tim-[n-¡p-óXv. sX-äv a-\-Ên-em¡n-b A-[n-Ir-XÀ D-S³ X-só £-am-]-W-t¯m-sS cw-K-¯v F¯n.

]ng-hv D-S³ X-só ]-cn-l-cn-¨ do-t_m-¡v ]-t£ t]m-kv-äð NmÀ-Öv am{Xw \ð-In jq-kv \ð-Im³ X-¿m-d-sñ-óv A-dn-bn¨p. HmÀ-UÀ \ð-In-b-hÀ-¡v 20 i-X-am-\w In-gn-hnð B-h-iy-sa-¦nð jq-kp-IÄ kz-´-am-¡mw. ]ng-hv ap-X-em-¡m³ cw-K-s¯-¯n-b-hÀ Np-cp§n-b k-a-b-¯n-\p-Ånð \n-ch-[n jq-kp-I-fmWv HmÀ-UÀ sN-bv-XXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.