1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 31, 2013

Kq-KnÄ ¥m-Êv h-¨v ss{U-hv sNbv-X bp-h-Xn-bv-¡v t]m-eo-kn-sâ hI ss^³. Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-em-Wv kw-`hw. C-Xm-Zy-am-bm-Wv Kq-KnÄ ¥m-Êv D-]-tbm-Kn-¨-Xn-\v H-cmÄ-¡v ss^³ A-Sn-¡p-óXv. Imen-t^mÀ-Wn-b-bnð \n-óv km³-Unbm-tKm-bn-te-¡v t]m-I-th-bm-Wv Kq-KnÄ ¥m-Êv h-¨-Xn-\v kn-sken-b A-_m-sU F-ó bp-h-Xn-bv-¡v ss^³ A-Sn-¨Xv.

¥m-Êv D-]-tbm-Kn-¨-Xn-\v X-\n-¡v e-`n-¨ ]ng t\m-«o-kv kn-sken-b Kq-KnÄ ¹-Ênð A-]v tem-Uv sN-bvXp. sh-ln-¡nÄ tIm-Uv sk-£³ 27602 {]-Im-c-am-Wv t\m-«o-kv \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. Cu \nb-aw A-\p-k-cn-¨v H-cp hy-àn ss{U-hv sN-¿p-t¼mÄ H-cp X-c-¯n-ep-Å hoUntbm kv-{Io-\p-Ifpw D-]-tbm-Kn¡m-t\m {]-hÀ-¯n-¸n¡mt\m ]m-Snñ. C¯-cw hoUntbm kv-{Io-\p-IÄ ap³ koäotem ss{U-hÀ-¡v Im-Wp-ó co-Xnbn-tem h-bv-¡m\pw ]m-Sn-sñ-óv \n-b-a-¯nð ]-d-bp-óp.

Kq-KnÄ ¥m-kv F-óv ]-d-bpó-Xv I-®S t]m-se [-cn-¡m-hp-ó H-cp I-¼yq-«-dmWv. kv-amÀ«v-t^m¬ t]m-se-bm-Wv C-Xv {]-hÀ-¯n-¡p-ó-Xv. C-Xn-eq-sS i-Ð-X-cw-K-§Ä D-]-tbm-Kn-¨v CâÀ-s\äpw {]-hÀ-¯n-¸n-¡m³ km-[n-¡pw. Kq-KnÄ ¥m-Êv D-]-tbm-Kn-¡m-dp-sï-¦nepw ss{U-hv sN-¿p-t¼mÄ Xm³ A-Xv D-]-tbm-Kn-¨n-«n-sñ-óv B-_m-sU ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.