1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 8, 2014

a-[p-hn-[p B-tLm-j-¯n-\n-sS `m-cy-sb sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð {]-Xnbm-b C-´y³ hw-i-P-\m-b {_n-«o-jv _n-kn-\-Êp-Im-c³ {io-tb³ Zn-hm-\n-sb hn-Nm-c-W-bv-¡m-bn Z-£n-Wm-{^n-bv-¡-bv-¡v ssI-amdn. lo{Xq hn-am-\-¯m-h-f-¯nð \n-óp-f-f Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se tI-]v-Su-Wn-te-¡p-Å hn-am-\-¯n-em-Wv {io-tb³ Zn-hm-\n-sb A-b-¨-Xv.

{_n-«-\nð sIbÀ-tlmw _n-kn\-Êv \-S-¯p-ó {io-tb³ Zn-hm-\n-bp-sS `m-cy A-ón Zn-hm-\n 2010 \-hw-_-dn-em-Wv Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se tI-]v-Su-Wnð h-¨v sh-Sn-tb-äv a-cn-¡p-óXv. C-cp-hcpw Im-dnð k-ô-cn-¡p-t¼mÄ c-ïv t]À ImÀ X-S-ªp-\n-À-¯n A-{I-an-¡p-Ibpw A-ón Zn-hm-\n-sb sh-Sn-sh-¨v sImñp-I-bp-am-bn-cpóp. F-ómð tI-knð hn-i-Zam-b A-t\zj-Ww \-S¯nb t]m-eo-kv tI-kn-se Zp-cq-l-X-IÄ ]p-d¯p-sIm-ïp-h-cp-I-bm-bn-cp-óp.

C-hÀ k-ô-cn-¨n-cp-ó Im-dn-sâ ss{U-hÀ tkmtfm tSm-t¦m-bvv-¡v 15,000 dm³-Uv \ð-In {io-tb³ X-só-bm-Wv sIm-e-]mX-Iw B-kq-{X-Ww sN-bv-X-sX-óv t]m-eo-kv ]n-óo-Sv I-sï¯n. ss{U-hÀ tkmtfm tSmt¦m ]n-óo-Sv tIm-S-Xn-bnð Ip-äw k-½-Xn-bv-¡p-I-bpw sN-bvXp. C-tXm-sS Z-£n-Wm-{^n-¡³ tImS-Xn {io-tb-s\-Xn-tc A-d-kv-äv hmd-ïv ]p-d-s¸-Sp-hn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

Z-£n-Wm-{^n-¡³ t]m-eo-kv A-dn-b¨-Xv A-\p-k-cn-¨v {_n-«o-jv A-[n-Ir-XÀ 2010 Un-kw-_À G-gn-\v {io-tb-\v F-Xn-tc Xmð-¡men-I A-d-kv-äv hmd-ïv ]p-d-s¸-Sp-hn-¨n-cpóp. C-tXm-sS {io-tb³ t]m-eo-kn-\v Io-g-S-§p-I-bm-bn-cpóp. hn-Nm-c-W t\-cn-Sm³ X-¡ am-\kn-I B-tcm-Ky-an-sñ-óv Nq-ïn-¡m-«n {io-tb-sâ Ip-Spw-_w \nb-a-t]m-cm-«w \-S-¯n-sb-¦nepw {_n-«o-jv tImS-Xn ap-tóm-«v h-¨ Fñm hy-h-Ø-Ifpw Z-£n-Wm-{^n-¡³ A-[n-Ir-XÀ Aw-Ko-I-cn-¨-tXm-sS {io-tb-s\ Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-te-¡v A-b-¡m³ {_n-«o-jv tImS-Xn D-¯-c-hn-Sp-I-bm-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.