1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 25, 2014

B-dv X-hW ssk-¢nw-Knð H-fn-¼n-Iv kz-À-®w t\Sn-b {_n-«-sâ ssk-¢nw-Kv C-Xn-lm-kw kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim[-\. B-f-dn-bm-sX-bm-Wv tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv Im-Wm-s\¯n-b {In-kv tlm-bn-sb tK-än-ep-ïm-bn-cp-ó kpc-£m D-tZym-K-Ø kpc-£m ]cn-tim-[-\-IÄ-¡v hn-t[-b-\m-¡n-b-Xv. A-t±-l-t¯m-Sv D-tZymK-Ø sF-Uân-än ImÀ-Uv B-h-iy-s¸-Sp-Ibpw sN-bv-Xp.

F-ómð kpc-£m D-tZym-K-Ø X-sâ tPm-en \nÀ-Æ-ln-¡p-I-bm-Wv sN-bv-X-sX-óv 38 Im-c\m-b {In-kv tlm-bv ]n-óo-Sv Szn-ä-dnð Ip-dn¨p. tlm-bv X-só-bm-Wv kpc-£m D-tZymK-Ø-tbm-Sv Xm³ B-cm-sW-óv hn-i-Zo-I-cn-¨Xv. A-_-Zvv-[w a-\-Ên-em¡n-b A-hÀ tlmbn-tbm-Sv £-am]-Ww \-S¯n. F-Un³-_À-¤v kz-tZ-inbm-b {InÊ tlm-bv tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv Im-Wm-\m-bn-«m-Wv ¥m-Ê-tKm-bnð A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-{Um-anð F-¯n-b-Xv.

]o-óo-Sv _n-_n-kn-bp-sS tdUn-tbm 5 hn-te-¡v hn-fn-¨ bph-Xn X-sâ £-am]-Ww {In-Êv tlm-bn-sb A-dn-b-¡-W-sa-óv A-t]-£n¨p. A-t±-l-am-cm-Wv F-óv Xn-cn-¨-dn-bm-sX B-bn-cp-óp Xm³ s]-cp-am-dn-b-sXópw hnh-cw A-dn-ª X-sâ A-½ X-só hñm-sX i-Im-cn-¨-Xm-bpw bph-Xn ]-d-ªp.

tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-knð {InÊ tlm-bn hmÀ-¯-bm-Ipó-Xv C-Xv cïmw X-h-W-bmWv. D-Xv-Lm-S-\ N-S-§nð cm-Ún-bp-sS k-tµ-i-a-S§n-b Iyq³-kv _m-ä¬ Xp-d-¡m-\m-Im-sX {]n³-kv C-{am³ hn-j-an-¨-t¸mÄ Ah-k-tcm-Nn-X-am-bn {]-hÀ-¯n¨-Xv {In-Êv tlm-bn B-bn-cp-óp. e-£-¡-W-¡n-\v B-fp-IÄ Sn-hn-bnð I-ïp-sIm-ïn-cp-ó N-S-§nð h-¨v {In-Êv tlm-bn Ah-k-tcm-Nn-X-am-bn {]-hÀ-¯n-¨-Xn-s\ {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq-Wpw Szn-ä-dnð {]-iw-kn-¨n-cpóp. A-t±-l-anñm-bn-cp-óp Fv-¦nð cm-Ún-bp-sS k-tµ-iw A-hn-sS hm-bn-¡m-\m-Ip-am-bn-cp-ón-sñ-óv Im-a-dq¬ Ip-dn-¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.