1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 14, 2013

kµÀemïv : bphm¡Ä¡pwIp«nIfv¡pw apXnÀóhÀ¡pw tbmPn¨ aptóä¯n\pXIpó hyXykvX§fmb ]cn]mSnIÄ sImïv kµÀ emïv aebmfnIÄ¡nSbnð Øm\w ]nSn¨ ‘ amkv’ sâ hmÀjoI s]mXptbmKw \hw_À 16 i\nbmgvN D¨Ignªp aqóv aWn¡v Ìoðkv lmÅnð sh¨v \S¯póp. ]pXphÀjs¯ ]pXpt\XrXzs¯ XncsªSp¡m³ IqSpó tbmK¯nð AwK§sfñmw ]s¦Sp¡Wsaóv Atkmkntbj³ sk{I«dn Adnbn¡póp.

tbmKthZn: Ìoðkv ¢_v lmÄ, kµÀemïv. FkvBÀ4 7FIvkvsP

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.