1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 19, 2013

k®n a®md¯v
ku¯mw]vS¬ : bp sI bnse Fñm {io\mcmbW hnizmknIsfbpw Hcp IpS¡ognð AWn\nc¯póXnsâ `mKambn tUmÀskäv , lmw]v-sjbÀ IuïnIfnse Fñm hnizmknIsfbpw ]s¦Sp¸n¨p sImïpÅ ]pXp hÕcmtLmjw P\phcn ]Xns\«n\v ku¯mw]vSWnð \S¯póp. BtLmj§fpsS `mKambn KpcptZh {]mÀ°\, IpSpw_ kwKaw, Iem]cn]mSnIÄ Fónh Dïmbncn¡pw.

P\phcn 18\v \S¡pó BtLmj ]cn]mSnIfnte¡v tUmÀskäv , lmw]v sjbÀ IuïnIfnse Fñm {io \mcmbW hnizmknIsfbpw Fkv F³ Un ]n bp sI {]knUâv kpPnXv DZb³ kzmKXw sN¿póp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v :

kpPnXv DZb³ : 07738002989

kuay Dñmkv ( tUmÀskäv ): 07832986856

Btcmað (ku¯mw]vS¬ ) : 07861796446

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.