1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 9, 2013

I-\-¯ a-ªpw ln-a-]m-X-¯n-\p-Å km-[y-Xbpw Iq-Sn-t¨À-ó-tXm-sS PÀ-a-\n-bnð P-\-Po-hn-Xw Zpx-k-l-am-bn. bm-{Xm-t¢-i-am-Wv G-ähpw cq£w. tdm-Uv K-XmK-Xw A-]-I-S-]-c-¼-c-sb-bm-Wv kr-ãn-¡p-óXv. t\mÀ-¯v kzm_n-b ta-J-e-bnð hym-gw ap-Xð sh-Ån-h-sc-bp-Å 24 a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð 100 Hm-fw hm-l-\m-]-I-S-§-fm-Wv D-ïm-bXv. _n- 2 _n 25 tdm-Up-I-fn-em-bn-cp-óp A-]-I-Sw. cm-Py-¯n-sâ a-än-S-§-fnepw \n-ch-[n A-]-I-S-§-fm-Wv dn-t¸mÀ-«v sN-bv-XXv. Xm-]-\n-e-bmI-s« c-ïp Un-{Kn-bv¡pw aq-óv Un-{Kn-bv¡pw C-S-bn-epw. ln-a-]m-X-s¯-¯p-SÀ-óv PÀ-a-\n-bnð thym-a-K-Xm-K-Xhpw Xm-dp-am-dmbn. Có-se {^m-¦v-^À-«v hn-am-\-¯m-h-f-¯nð 12 hn-am-\-§-fm-Wv Xn-cn-¨p-hn-«Xv. C-hn-sS \nópw ]p-d-s¸-tS-ï 14 hn-am-\-§Ä d-±m-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. sshZypXn, hmÀ¯m hn\nab _Ôhpw ]-e-bn-S¯pw X-I-cm-dn-em-bn-«pïv.

PÀ-a-\n-bnð am-{X-añ bq-tdm-¸n-se-¼mSpw sIm-Spw-ssi-Xy-am-Wv A-\p-`-h-s¸-Sp-óXv. kv-tIm«v-eânð sam-¯-¯nepw Cw¥ïnsâ Ing¡³ {]tZi§fnepw I\¯ aªhogvNbpïm-Ip-sa-óm-Wv Im-emh-Øm {]-hN\w. aªv I\¡pt¼mÄ ISp¯ agsb¯pw. kv-tIm«v-eânsâ `qcn`mKw taJeIfnepw Cw¥ïsâ Ingt¡ ]IpXnbnepamWv Gähpa[nIw agbpïmIpI. CuÌv Bw¥nbbnð Cóse cm{Xn aqóv skânaoäÀ hsc aªphoWXmbmWv IW¡pIÄ Nqïn¡mWn¡póXv. hm-l-\m-]-I-S-§Ä Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-ambn ChnSs¯ s{sUhÀamtcmSv Pm{KX ]men¡m³ \nÀtZin¨n«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.