1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 13, 2014

tkm-jyð ao-Un-b-IÄ h-gn Xo-{h-hm-Zw {]-N-cn-¡pó-Xv X-S-bp-ó-Xn-\v th-ïn K-h¬-saâv kzo-I-cn-¨ \-S-]-Sn-IÄ ^-e-{]-Z-am-Ip-ón-sñ-óv ]pXn-b dn-t¸m-À-«pIÄ. t^-kv-_p-¡v, SznäÀ, bq-Syq-_v t]m-epÅ tkm-jyð aoUnb ssk-äp-I-fnð Pn-lm-Zn-kv-äpI-sf ]n-´p-W-bv-¡p-ó-hÀ C-t¸mgpw k-Po-h-am-Wv F-óv ]T-\-§Ä ]-d-bpóp. C¯-cw D-Å-S-¡-§Ä sk³-kÀ sN-¿m\pw ^nð-äÀ sN-¿m\pw D-Å K-h¬-saâv \-S-]-Sn-IÄ ^-e-{]-Z-a-sñ-ópw sN-e-th-dn-b-Xm-sWópw C-Xv kw-_-Ôn-¨v ]T-\w \-S¯n-b Iu-ïÀ F-Iv-kv-{So-an-Ìv Xn-¦v Sm-¦m-b Iznñn-bw Nq-ïn-¡m-«p-óp.

Xo-{h-hm-Z-¯n-\v F-Xn-tc Ip-d-¨p-Iq-Sn i-àam-b H-cp kw-hn-[m-\w sI-«n-¸-Sp-t¡-ï-Xp-sï-óv ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b Iznñn-b-¯n-se t{]mPÎv Hm-^o-kÀ tUm. F-dn³ ta-cn kmÄ-«v-am³ Nq-ïn-¡m-«póp. Hm¬-sse³ ssk-äp-I-fn-se Xo-{hhmZ t]m-kv-äp-Ifpw a-äpw ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xn-\v th-ïn K-h¬-saâv A-Sp-¯n-sS ]p-Xn-b kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp.

Xo-{h-hm-Zw t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-ó G-I-tZ-iw 18000 t¯m-fw D-Å-S-¡-§Ä Hm¬-sse-\nð \n-óv \o-¡w sN-bv-X-Xmbn Hm¬-sse³ Xo-{h-hm-Zw ssI-Imcyw sN-¿p-ó {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Sm-kv-Iv t^m-gv-kv ]p-d-¯n-d¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. \n-e-hnð C¯-cw I-ïâp-IÄ \o-¡w sN-¿p-ó-Xnð ]-cn-an-Xn-IÄ D-sïópw C-Xv ]-c-l-cn¨p-sIm-ïv {]-hÀ¯-\w Iq-Sp-Xð Im-cy-£-a-am-¡p-saópw Sm-kv-Iv t^m-gv-kv A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.