1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 28, 2013

I-Sp-¯ hn-i-¸pw Zm-cn-{Zhpw D¯-c-sIm-dnb-sb a-\p-jy-sc sIm-óv Xn-óp-ó L-«-¯n-te-¡v F-¯n-¨n-cn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ. I-Sp-¯ ]-«n-Wn-Imc-Ww hni-¸v k-ln-¡m-sX `-£-W-¯n-\m-bn kz-´w a¡-sf sIm-ó Z-¼-XnI-sf I-gn-ª Znh-kw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. `-£-W-¯n-\m-bn X-§-fp-sS c-ïv a-¡-tfbpw sIm-e-s¸-Sp¯n-b H-cp ]n-Xm-hn-s\ D-¯c sIm-dn-b-bn-se ^-b-dnw-Kv kv-Izm-Uv h-[n-¨-Xm-bpw dn-t¸mÀ-«p-I-fp-ïv.

I-Sp-¯ Zm-cn{Zw A-\p-`-hn-¡p-ó D¯-c-sIm-dn-b-bnð \-c-t`m-Pn-Xz-¯n-sâ A-d-¸p-f-hm-¡p-ó I-Y-I-fm-Wv Zn-h-khpw ]p-d-¯m-bn-sIm-ïn-cn-¡p-óXv. k¬-tU ssSw-kv \-S-¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv D¯-c-sIm-dn-b-bn-se [m-cm-fw B-fp-IÄ hni-¸v k-ln-¡m-\m-Im-sX ar-X-tZ-lhpw a-äpw `-£-W-am-¡n-b kw-`-h-§Ä I-sï-¯n-bnXv. hf-sc `o-I-cam-b Zm-cn-{Zy-am-Wv Du cm-Py-s¯-óv dn-t¸mÀ-«À-amÀ Nq-ïn-¡m-«póp.

I-Sp-¯ hn-i-¸n-s\ X-p-SÀ-óv I-gn-ª Ipd-¨v Im-e-¯n-\p-Ånð B-bn-c-¡-W-¡n-\v D¯-c-sIm-dn-b-¡mÀ a-cn-¨-Xmbpw hmÀ-¯-I-fpïv. F-ómð cmPyw I-Sp-¯ £m-a-¯nepw Zm-cn-{Zy-¯n-ep-am-sW-ó hmÀ-¯ Aw-Ko-I-cn-¡m³ D¯-c-sIm-dn-b-bp-sS t\-Xm-hv Inw tPmw-Kv D³ X-¿m-dm-bn-«nñ. P-\-§Ä ]-«nWn-sIm-ïv a-cn-¡p-t¼mÄ tIm-Sn-¡-W-¡n-\v cq-]-bp-sS Hu-tZymKn-I hn-cp-óp-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv Inw.

D¯-c-sIm-dn-b-bp-sS X-e-kv-Ym-\am-b t]ymw-Kv bmw-Kn-se sX-¡³ {]-hn-iy-bnð am-{Xw 10,000¯n-te-sd B-fpI-fv a-cn-¨-Xm-bm-Wv hmÀ-¯IÄ. I-Sp-¯ hni-¸v Imc-Ww `-£-W-¯n-\m-bn kz-´w a¡-sf sIm-ó ]n-Xm-hn-s\ ^-b-dnw-Kv kv-Izm-Uv sh-Sn-sh¨p-sIm-ó-Xm-bn {Km-a-hm-kn-IÄ Øn-co-I-cn¨p. C-bmÄ kz-´w a-I-t\bpw a-I-tf-bp-am-Wv sh-Sn-sh-¨v sIm-óXv. `m-cy Ø-e-¯nñm-Xn-cp-ó k-a-b-¯m-Wv C-bmÄ a-I-t\bpw a-I-tfbpw sIm-óXv. `m-cy Xn-cn-s¨-¯n-b-t¸mÄ C-bmÄ C-h-cp-sS amw-kw `-£-W-am-bn \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp. `m-cy hnh-cw A-dn-bn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv ^-b-dnw-Kv kv-Izm-sU-¯n C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. I-gn-ª ta-bn-em-bn-cp-óp kw-`hw. Ip-«n-I-fp-sS a-r-X-tZ-lw I-sï-¯n.

cm-Py-s¯ kn-än-k¬ tPÀ-Wn-en-Ìp-I-fm-Wv sIm-Spw Zm-cn-{Zy-¯n-sâ sR-«n-¡p-ó I-Y-IÄ ]p-d¯p-sIm-ïp-h-ón-cn-¡p-óXv. tNmw-Kv-Um³ Iu-ïn-bn-se H-cp {Km-a-¯nð hni-óv {`m-´v ]n-Sn-¨ H-cp a-\p-jy³ X-sâ kz-´w Ip-«n-sb Xn-f-¨ sh-f-f-¯n-en-«v th-hn-¡p-Ibpw amw-kw I-gn-¡p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn A-[n-Im-cn-IÄ ]-dªp. C-bm-sfbpw A-d-Ìv sN-bv-Xn-«p-ïv. I-Sp-¯ hn-i-¸v k-ln-¡m-sX H-cmÄ Xsâ a-cn¨p-t]m-b X-sâ t]-c-¡p-«n-bp-sS ar-X-tZ-lw am-´n-sb-Sp-¯v amw-kw `-£n-¨-Xmbpw hmÀ-¯-I-fp-ïv. cm-Py-s¯ P-bn-ep-I-fnepw B-fp-IÄ hni-¸v Imc-Ww ]-c-kv]-cw sIm-óv `-£n-¡p-ó-Xm-bn hm-À-¯-I-fpïv.

G-I-tZ-iw 24 an-ey¬ B-fp-IÄ D¯-c-sIm-dn-b-bnð Po-hn-¡p-óp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-Xnð _-lp-`q-cn-]-£-¯n\pw a-Xnbm-b `£-Ww e-`n-¡p-ónñ. C-{Xbpw B-fp-IÄ-¡v `-£n-¡p-ó-Xn-\m-h-iyam-b `-t£ym-Xv-]mZ-\w C-hn-sS \-S-¡p-ónñ. I-Sp-¯ h-cÄ-¨ Imc-Ww D-Å `-t£ym-Xv-]m-Z-\-¯n-ev Iq-Sn ]-e-t¸mgpw h³ Ip-d-hm-Wv A-\p-`-h-s¸-Sm-dp-Å-Xv. B-W-h ]-co£-Ww \-S-¯n-b-Xn-sâ t]-cnð D¯-c-sIm-dn-b-bv-¡v tað km-¼¯n-I D-]-tcm-[w GÀ-s¸-Sp-¯n-bXpw cm-Py-s¯ Zm-cn-{Zy-¯n-te-¡v \-bn-¨p.F-ómð sImSpw Zm-cn-{Zy-¯n-sâ I-Y-IÄ ]p-d-¯p-h-cp-t¼mgpw X-§-fp-sS aq-óma-s¯ \yq-¢n-bmÀ an-sskð sS-Ìn-\v H-cp-§p-I-bm-Wv D-¯c sIm-dnb.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.