1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 30, 2013

t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-em³-Uv sk-{I-«-dn-bp-sS t]-cnð seäÀ-t_mw-_v. C-óse cm-hn-se-tbm-sS-bm-Wv kv-tämÀ-tam-ïv Im-kn-enð seäÀ-t_mw-_v F-¯n-bXv. C-tX Xp-SÀ-óv BÀ-an-bp-sS t_mw-_v Unkv-t]m-kð Sow kv-tämÀ-au-ïv Im-knð ]qÀ-®-am-bn H-gn-¸n¨p. sX-tc-km hn-tñ-gv-kn-s\ Iq-Sm-sX A-bÀ-em³-Uv cm-{ão-b-¯n-se a-äv aq-óv D-ó-XÀ-¡v Iq-Sn seäÀ-t_mw-_p-IÄ A-b-¨n-«pïv. dn-¸-»n-¡³ ]mÀ-«n-bm-Wv kw-`-h-¯n-\v ]n-ón-se-óv tX-cm-km hn-tñ-gv-kv B-tcm-]n¨p. ^-Ìv an-\n-Ìdm-b ]o-äÀ tdm-_n³k¬, sU-]yq-«n ^-Ìv an-\n-ÌÀ amÀ-«n³ a-Iv-Kn-ó-kv F-ón-hÀ-¡m-Wv seäÀ-t_mw-_v A-b-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Ch-sc Iq-Sm-sX c-ïv t]m-eo-kv kv-tä-j-\p-I-fn-te-¡pw I¯p-t_mw-_p-IÄ F-¯n-b-Xm-bn t]m-eo-kv hr-¯-§Ä ]-dªp. H-sc-®w e-ï³-sU-dn t]m-eo-kv kv-tä-j-\n-te-¡v t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-em³-Un-se No-^v tIm¬-kv-ä-_n-fn-sâ t]-cn-epw c-ïm-a-t¯-Xv e-ï³-sU-dn-bn-se X-só ]-»n-Iv t{]m-kn-Iyq-j³ kÀ-Æo-kn-sâ t]-cn-ep-am-Wv F-¯n-b-Xv. C-tX Xp-SÀ-óv \-K-c-¯n-se en-am-hm-Un tdm-Uv A-S-¨n-cp-óp.

e-äÀ t_mw-_v Iym-s¼-bv-\v ]n-ónð dn-¸-»n-¡³ ]mÀ-«n-bm-sW-óm-Wv B-tcm-]Ww. F-ómð B-tcm]-Ww dn-¸-»n-¡³ ]mÀ-«n \n-tj-[n-¨p. sX-tc-km hn-tñ-gv-kv ap³ssI F-Sp-¯v \-S-¯p-ó k-am[m-\ {i-a-§Ä A-«n-a-dn-bv-¡m-\p-Å {i-a-am-Wv C-Xn-\v ]n-ón-se-óm-Wv {][m-\ B-tcm-]Ww. t\mÀ-t¯¬ A-bÀe-ïv cmv-{ão-b-¯n-se k-am[m-\ NÀ-¨-IÄ-¡v t\-XrXzw \ð-I-p-ó ap³ A-ta-cn-¡³ \-b-X-{´-Ú³ dn-¨mÀ-Uv lm-Êp-am-bp-Å Iq-Sn-Im-gv-N-bv-¡v th-ïn hn-tñ-gv-kv e-ï-\n-em-Wv D-Å-Xv.

A-ta-cn-¡-bp-am-bp-Å H-cp hym]m-c NÀ-¨ I-gn-ª I-gn-ª-Zn-h-k-am-Wv ^-Ìv an-\n-Ìdmb tdm-_n³-k-Wpw sU-]yq-«n an-\n-Ìdm-b a-Iv-Kn-ókpw Xn-cn-s¨-¯n-bXv. seäÀ-t_mw-_v F-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv ]mÀ-e-saâv sI-«n-Sw ]qÀ-®-ambpw H-gn-¸n¨p. A-kw-»n ]n-cn-ª-Xn-\mð hf-sc Ipd-¨v FwFð-F amÀ am-{X-ta Ø-e-¯p-ïm-bn-cp-óp-Åq. kw-i-b-I-cam-b km-l-N-cy-¯n-sev¯n-b ]m-bv-¡-äp-IÄ hf-sc {i-²m-]qÀ-Æw ssI-Imcyw sNbvX tdm-bð-sa-bnð k-äm-^n-\v P-Ìn-kv an-\n-ÌÀ tU-hn-Uv t^mÀ-Uv \-µn-]-dªp.

am-\-`w-K-s¸-Sp¯n-b ti-jw Ip-gn-¨n-« s]¬-Ip-«n kz-bw c-£-s]-«p

A-Xn-{Iq-c-am-bn am-\-`w-K-s¸-Sp¯n-b ti-jw Ip-gn-¨n-« s]¬-Ip-«n i-h-¡p-gn-bn-se a-®v am-än- kz-bw c-£-s]«p. ]m-In-Øm-\n-se ]-ôm-_v {]-hn-iy-bn-se {Km-a-¯n-em-Wv kw-`hw. {Km-a-¯n-se a-{Z-k-bn-te-¡v Jp-dm³ ]Tn-¡m-\m-bn t]mI-sh c-ïv ]p-cp-j³-amÀ ]-Xn-aq-óp-Im-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb A-Xn-{Iq-c-am-bn am-\-`w-K-s¸-Sp-¯p-I-bm-bn-cp-óp.

t_m-[w \-ã-s¸-« s]¬-Ip-«n-sb a-cn-s¨-óv I-cp-Xn-bm-Wv C-hÀ ad-hv sN-bv-XXv. F-ómð t_m-[w h-ó-t¸mÄ s]¬-Ip-«n kz-bw i-h-¡p-gn-bn-se a-®v am-än c-£-s]-Sp-I-bm-bn-cpóp. k-ao-]-¯p-Iq-Sn t]m-b H-cp h-gn-bm-{X-¡mc-sâ {i-² B-IÀ-jn-¡m-\m-b-tXm-sS C-bmÄ s]¬-Ip-«n-sb B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¨p. s]¬-Ip-«n kp-Jw-{]m-]n-¨v h-cp-ó-Xm-bn B-ip-]{Xn A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn-¨p.

F-ómð s]¬-Ip-«n-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn t]m-eo-kv kv-tä-j-\nð ]-cm-Xn \ð-In-b-t¸mÄ A-t\z-jn-¡m³ t]m-eo-kv hn-k-½-Xn-¨-Xm-bn s]¬-Ip-«n-bp-sS ]n-Xm-hv kn-±n-Jv ap-KpÄ ]-d-ªp.Xp-SÀ-óv em-tlmÀ- ssl-s¡m-S-Xn-bnð ]-cm-Xn \ð-In-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS A-{I-anI-sf A-d-Ìv sN-¿m³ ssl-t¡mS-Xn D-¯-c-hn-Sp-I-bm-bn-cp-óp. s]¬-Ip-«n-bp-sS {Km-a-¯nð \n-óp-Å H-cp P-Uv-Pnbpw kw-`h-s¯ Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡m³ D-¯-c-hn-«n-«p-ïv.

]m-In-Øm-³ t\-cn-Sp-ó G-ähpw hen-b hn-]-¯p-Ifn-sem-óm-Wv Ip-«n-I-fp-sS ssew-Kn-I-]o-U\w. ]m-In-Øm-\n-se Nnð-{U³v-kv Nm-cn-än-Ifn-semóm-b km-ln-en-sâ IW-¡v {]-Im-cw 2002 ð 668 Ip-«n-IÄ ]m-In-Øm-\nð am-\-`w-K¯n-\ v-C-c-bm-bn F-¦nð 2021 ð AXv 2,778 B-bn hÀ-²n-¨p. 2007 se In-\m-Xv kq-t{am tI-kv tem-I-{i-² B-IÀ-jn-¨n-cp-óp. 13 h-b-Êp-Å-t¸mÄ \m-ev t]À tNÀ-óm-Wv kp-t{am-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯p-óXv. X-só A-{I-an-¨-hÀ-s¡-Xn-tc ]-c-ky-am-bn kw-km-cn-¨ kp-t{am-sb {Km-a-hm-kn-IÄ H-ä-s¸-Sp-¯p-Ibpw I-dp-¯ I\y-I F-óv ap-{Z-Ip-¯p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-óp.

Ip-Spw-_-¯n-sâ am-\w c-£n-¡m-\m-bn kp-t{am-sb sIm-óv I-f-bm³ {Km-a-hm-kn-IÄ s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-tfm-Sv B-h-iy-s¸-«n-cpóp. F-ómð kp-t{am-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä Fñm `o-j-Wn-tbbpw A-Xn-Po-hn-¨v s]¬-Ip-«n-bv-¡v H-¸w \nð-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-tX Xp-S-À-ó s]¬-Ip-«n-bp-sS ]n-Xm-hn-t\bpw c-ïv k-tlm-Z-c³-am-tcbpw {Km-a-hm-kn-IÄ Xñn-¨-X-¨n-cp-óp. H-cp k-tlm-Zc-s\ Im-Wm-Xm-hp-Ibpw ]n-óo-Sv a-cn-¨-\n-e-bnð I-sï-¯p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. kp-t{am- tI-knð \o-Xn-bv-¡v th-ïn s]¬-Ip-«n i-à-am-bn s]m-cp-Xn-sb-¦nepw {]-Xn-IÄ c-£-s]-Sp-I-bm-bn-cpóp. A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b ]-{X-k-t½-f-\-¯nð kp-t{am X-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v tI-kv Imc-Ww Fñmw \-ã-s¸-«-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.