1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 25, 2014

Øm-\w sX-än hn-am-\-¯nð sIm-ï H-cp _p-Å-ämImw a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ Xn-tcm-[m-\-¯n-\v ]n-ón-se-óv {_n-«o-jv F-gp-¯p-Im-cnbpw ss]-e-äpam-b knðhn-b {hnt¥. hn-am-\w Btcm dm-ôn-bn-cn-¡m-sa-ópw C-h-sc t\-cn-Sp-ó-Xn-\n-S-bnð hn-am-\-Po-h-\-¡m-tcm bm-{X-¡m-cnð B-sc-¦neptam tXm-¡v D-]-tbm-Kn-¨n-cn-¡m-sa-ópw knðhn-b ]-d-bpóp. hn-am-\w dm-ôn-b-h-cp-am-bp-Å að-¸n-Sp-¯-¯n-\n-Sn-bð Øm-\w sX-än sh-Sn-bp-ï hn-am-\-¯nð ]-Xn-¨n-«p-ïm-Im-saópw knðhn-b Nq-ïn-¡m-«p-óp.

Im-_n-\nð sh-Sn-tb-ä-Xp-aq-ew hn-am-\-¯nð hf-sc km-h-[m-\-¯nð Uo Iw-{]-j³ D-ïm-hp-Ibpw C-Xv hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-óh-sc Fñmw A-t_m-[m-h-Ø-bn-em-¡p-Ibpw sN-bv-X-Xn-cn-¡m-saópw knðhn-b ]-d-bpóp. Hmt«m ss]e-äv tam-Un-em-bn-cp-ó hn-am-\w A-tX \n-e-bnð Ip-td Zq-cw ]-d-¡p-Ibpw ]n-óo-Sv CÔ-\w XoÀ-ó I-S-enð ]-Xn-¡p-I-bpw sN-bv-Xn-cn-¡m-sa-óv knðhn-b Nq-ïn-¡m-«p-óp.

F-hn-tb-j³ ta-Je-sb ]-än \n-ch-[n _p-¡p-IÄ F-gp-Xn-bn-«p-Å hy-àn-bm-Wv kn-ðhn-b {hn-t¥. a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ Xn-tcm-[m\-s¯ Xp-SÀ-óv a-embv, ssN-\okv, B-kv-t{S-enb³, bp-Fkv, {_n-«o-jv K-h¬-saâp-IÄ ]p-d-¯p-hn-« hn-h-c-§Ä hn-i-Ie-\w sN-bv-Xm-Wv knðhn-b Cu \n-K-a-\-¯n-se-¯n-bXv. X-sâ \n-K-a-\-§Ä ]p-kv-X-I-am-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv knð-hn-b. an-kv{Sn Hm-^v a-te-jy FbÀ-sse³-kv ^v-ssf-äv 370 F-ó t]-cn-em-Wv ]p-kvX-Iw ]p-d-¯n-d-¡p-ó-Xv.

a-te-jy-bn-se tIm-em-ew-]q-cnð \n-óv hn-am-\w ]-d-óp-bÀ-óv Að-¸-k-a-b-¯n-\p-Ånð X-só Xo-{h-hm-Zn-IÄ hn-am-\-¯n-sâ \n-b-{´-Ww ssI-¡-em-¡n-bn-cn-¡m-sa-óv knð-hn-b ]p-kv-X-I-¯nð ]-d-bpóp. F-ómð ss[-cy-im-enbm-b H-cp bm-{X-¡m-c-t\m hn-am-\-Po-h-\-¡m-ct\m C-S-s]«-Xv aq-ew Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS ]-²-Xn-IÄ ]m-fp-I-bm-bn-cp-óp F-óv knðhn-b Nq-ïn-¡m-«p-óp.

Im-_n-\nð sh-Sn-tbä-Xv aq-e-apïm-b Uo-Iw-{]-j³ Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS {i-²-bnð s]-Sm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp. C-Xv aq-ew bm-{X¡m-tcmSv Hm-Iv-kn-P³ am-kv-Iv [-cn-¡m³ B-h-iy-s¸-Sm\pw Xo-{h-hm-Zn-IÄ-¡v km-[n-¨nñ. hn-am-\-¯n-\p-Ån-se aÀ-±w Ipd-ª-tXm-sS bm-{X-¡mcpw Xo-{h-hm-Zn-Ifpw A-t_m-[m-h-Ø-bn-te-¡v t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp Fópw knðhn-b Nq-ïn-¡m-«póp. F-ómð hn-am-\w I-S-enð ho-Wp F-óv Øn-co-I-cn-¨n«pw A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯m³ km-[n-¡m-sX t]m-Ipó-Xv Zpx-J-I-c-am-Wv F-óv knðhn-b ]-dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.