1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 25, 2014

CÉmw a-Xw am-dn ss{I-kv-X-h a-Xw kzo-I-cn-¨ Ip-ä-¯n-\v kp-Um³ h-[-in-£-bv-¡v hn-[n-¨ a-dn-bw blym C-{_m-loapw Ip-Spw-_hpw C-ä-en-bn-se¯n. tdm-an-se-¯n-b a-dnb-s¯ C-äm-en-b³ {]-[m-\-a{´n aäntbm sd³-kn kzo-I-cn¨p. Xp-SÀ-óv a-dn-bw a-IÄ-s¡m-¸w amÀ-]m¸-sb k-µÀ-in-¨p.

C-ä-m-en-b³ kÀ-¡mÀ H-cp¡n-b {]-tXy-I-hn-am-\-¯n-em-Wv a-dn-bhpw Ip-Spw-_hpw tdm-an-se-¯n-bXv. C-ä-en-bp-sS hn-tZ-i-Im-cy a{´n emt]m ]n-sÌñnbpw a-dn-b-t¯m-sSm-¸w hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-óp. a-dn-b-¯n-sâ tam-N-\-¯nð C-äm-en-b³ kÀ-¡mÀ {]-tXy-I Xmð-¸-cy-sa-Sp-¯n-cpóp. a-dn-b-¯n-sâ aq-¯-a-I-t\-bpw tXm-fn-se-Sp-¯m-Wv emt]m hn-am-\-¯nð \n-óv ]p-d-¯n-d-§n-b-Xv. a-dn-b-t¯-bpw Ip-Sw-_-t¯bpw kzo-I-cn-¡m-\m-bn C-äm-en-b³ {]-[m-\-a{´n aäntbm sd³-knbpw `m-cy B-sá-kn-bpw hn-tZ-i-Im-cy a{´n s^-U-dn¡ sam-tK-dn-\n-bpw hn-am-\-¯m-h-f-¯nð F-¯n-bn-cpóp.

hn-izm-k-¯nð Dd-¨v \nð-¡m³ a-dn-bw Im-Wn¨ ss[-cy-s¯ t]m-¸v {]-iw-kn-¨-Xm-bn h-¯n-¡m³ h-àm-hv d-h. s^-U-dn-t¡m semw-_mÀ-Un ]-dªp.

a-Xw-am-ä-¯n-\v a-dn-b-s¯ Xq¡n-sImñm-\p-Å kp-Um-sâ Xo-cp-am-\w A-´m-cm-{ã {]-Xn-tj-[-¯n-\v C-S-bm-¡n-bn-cp-óp. Xp-SÀ-óv I-gn-ª Pq-Wnð Ch-sc kp-Um³ tam-Nn-¸n-¨n-cp-óp. P-bnð tam-Nn-Xbm-b ti-jw A-ta-cn-¡-bn-te-¡v t]m-Im³ {i-an-¨ Ch-sc hym-P-bm-{Xm-tc-J-IÄ \ð-In F-óv B-tcm-]n-¨v kp-Um³ hoïpw A-d-Ìv sN-bv-Xn-cpóp. Xp-SÀ-óv cmPyw hn«p-t]m-In-sñ-ó D-d-¸nð Ch-sc JmÀ-Xq-an-se bpF-kv Fw-_-kn-bp-sS kw-c-£-W-bnð hn«p-sIm-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

a-dn-b-bp-sS `À-¯m-hv A-ta-cn-¡³ ]u-c-Xz-ap-Å ss{I-kv-X-h hn-izm-kn-bm-Wv. a-dn-b-¯n-sâ am-Xm-hv ss{I-kv-X-h hn-izm-knbpw ]n-Xm-hv CÉmw a-X hn-izm-kn-bp-amWv. am-Xmhn-s\m-¸w h-fÀ-ó a-dn-bw ss{I-kv-X-h hn-izm-k co-Xn-bm-Wv ]n-´p-SÀ-ó-Xv. F-ómð kp-Um-sâ \nb-aw A-\p-k-cn-¨v C-Émw a-X hn-izm-kn-IÄ a-äv a-X-§-fn-te-¡v ]-cn-hÀ¯-\w sN-¿pó-Xv h-[in-£ In-t«-ï Ip-ä-amWv. a-dn-b-¯n-sâ hn-hm-lw {In-kv-Xo-b B-Nm-c-{]-Im-cw \-S-ó-tXm-sS-bm-Wv Ch-sc kp-Um³ kÀ-¡mÀ P-bn-enð A-S-¨Xv. C-h-cp-sS hn-hm-lw A-km-[p-hm-¡-W-sa-óv Im-«n ]n-Xm-hn-sâ _-Ôp-¡Ä \-ðIn-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv t]m-eo-kv tI-sk-Sp-¯Xv.

Ip-«n-IÄ ]n-Xm-hn-sâ a-X-am-Wv ]n-´p-S-tc-ï-sX-ópw a-Xw-am-äw Ip-ä-I-c-am-Wv Fópw Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv a-dnb-s¯ kp-Um³ K-h¬-saâv A-d-Ìv sN-bv-X-Xv.KÀ-`n-Wn-bm-bn-cp-ó a-dn-bw P-bn-enð h-¨v I-gn-ª ta-bv am-k-¯nð a-IÄ ta-b-bv-¡v P-òw \ð-In-bn-cp-óp. F-ómð kp-Um-\nð a-dn-b-¯n-s\-Xn-tc-bp-Å tI-kv C-t¸mgpw \n-e-\nð-¡p-I-bmWv. h-[in-£ C-t¸mgpw kp-{]ow-tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-emWv. C-tXm-sSm-¸w hym-P bm-{Xm-tc-J-IÄ Na-¨p F-ó ]pXn-sbm-cp Ip-äw-Iq-Sn a-dn-b-¯n-\v F-Xn-tc c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-«p-ïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.