1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 10, 2013

kp-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n sN-bvX-Xv _m-e th-iym-hr-¯n-bm-sWópw A-Xv ]o-U-\-a-sñ-óp-ap-Å P-Ìn-kv _-k-´n-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v F-Xn-tc h³ {]-Xn-tj[w. I-gn-ª Znh-kw Xp-ô³ ]-d-¼nð \-S-ó H-cp N-S-§nð ]-s¦-Sp-¡m-s\-¯n-b-t¸m-gm-bn-cp-óp tI-cf-s¯ ap-gp-h³ {]-Xn-tj-[-¯n-em-¡n-b hm-¡p-IÄ ap³ ssl-t¡mS-Xn P-Uv-Pn-bnð \n-óv D-ïm-b-Xv. {]-Xn-I-c-W-¯n-\m-bn k-ao-]n-¨ Nm-\ð te-Jn-I-tbm-Sv {]-Xn-Ic-Ww \ð-Im³ hn-k-½-Xn-¨ ti-jw \-S¯n-b kz-Im-cy kw-`m-j-W-¯n-em-Wv P-Ìn-kv _k-´v kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-sb Ip-dn-¨v tam-i-am-b {]-kv-Xm-h-\-IÄ \-S-¯n-b-Xv.

kq-cy-s\ñn tI-knð X-sâ hn-[n \ym-bw X-só-bm-Wv Fópv ]-dªp-sIm-ïm-bn-cp-óp P-Ìn-kv _k-´v kz-Im-cy kw-`mj-Ww B-cw-`n-¨Xv. kq-cy-s\ñn-bnð \-Só-Xv am-\-`w-K-a-sñópw kq-cy-s\ñn-bn-se s]¬-Ip-«n-sb _m-e th-iym-hr-¯n-bv-¡v D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-Ibpw B-bn-cp-óp. B s]¬-Ip-«n t\mÀ-að B-bn-cp-ón-sñópw ]-Xn-\memw h-b-Ênð X-só h-gn sXän-b Ip-«n-bm-bn-cp-óp Fópw _k-´v A-`n-{]m-b-s¸«p. s]¬-Ip-«n ho-Sv hn-«v t]m-hp-I-bm-Wv F-óv I-s¯-gp-Xn h-¨n-cpóp. s]¬-Ip-«n-sb \m-ev]-Xv Znh-kw I-Ì-Un-bnð h-¨v ]o-Un-¸n-¨p F-óm-Wv ]-d-bp-ó-Xv. C-Xn-\n-S-bnð s]¬-Ip-«n-bv-¡v sXm-ï-th-Z-\-bm-bn tUm-Î-dp-sS A-Sp-¯v sImïp-t]m-bn-cp-óp. A-hÄ _m-e th-iy-bm-Wv F-óv hn-iz-kn-¡m-\p-Å Fñm sX-fn-hp-Ifpw D-ïm-bn-cp-óp.AXn-t\m-Sv \n-§Ä-¡v hn-tbm-Pn-¡mw. ]-t£ hn-[n-\ym-bw hm-bn-¡Ww.

ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-\ym-bw hm-bn-¡m-¯Xp-sIm-ïmIpw kp-{]ow tImS-Xn sR-«n-b-Xv. A-Xn-\v Rm-s\-´v sN-¿m³. P-kv-än-kv A-ÐpÄ K-^q-dn-tâ-Xm-bn-cp-óp hn-[n-\ym-b-sa-¦nepw A-Xn-\v X-sâ ]qÀ-® ]n´p-W D-ïm-bn-cpóp. kq-cy-s\ñn tI-knð hoïpw hn-[n-]-d-bm³ B-h-iy-s¸-«mepw C-tX hn-[n X-só-bm-Wv Rm³ F-gp-Xp-I Fópw _k-´v ]-d-ªp.

_-k-´n-sâ ]-cm-aÀ-i-¯n-s\-Xn-tc h³ {]-Xn-tj-[-am-Wv D-bÀ-óXv. {]-tXyI tImS-Xn in-£n-¨ kq-cy-s\ñn tI-kn-se 35 {]-Xn-I-tfbpw sh-dp-tX hnv« ssl-t¡mS-Xn _-ôn-se Aw-K-am-bn-cp-óp P-kv-än-kv _-k-´v.

C-Xn-\n-sS P-kv-än-kv _-k-´n-sâ ]-cm-aÀ-iw Sn-hn-bnð I-ï X-§Ä sR-«n-t¸m-sb-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä {]-Xn-I-cn¨p. P-Ìn-kv _-k-´n-sâ ]-cm-aÀ-iw X§-sf th-Z-\n-¸n-¨p-shópw X-§Ä-¡v \o-Xn-In-«-W-sa-óv tI-c-f-¯n-se P-\-§Ä B-{K-ln-¡p-óp-sïópw s]¬-Ip-«n-bp-sS ]n-Xm-hv ]-dªp. P-Ìn-kv _-k-´n-sâ ]-cm-aÀi-s¯ Ip-dn-¨v A-dn-ª s]¬-Ip-«n s]m-«n-¡-c-ª-Xmbpw ]n-Xm-hv ]-d-ªp.

P-Ìn-kv _-k-´n-sâ ]-cm-aÀ-iw A-t§b-äw th-PZ-\m P-\-I-am-sWópw C-Xn-s\-Xn-tc \n-b-a-\-S]-Sn kzo-I-cn-¡p-ó Imcyw B-tem-Nn-¡p-saópw s]¬-Ip-«nbpw am-Xm-]n-Xm-¡fpw A-dn-bn¨p. H-cp P-Ìn-kv C-{Xbpw X-cw-Xm-gm³ ]m-Sn-sñópw am-Xm-hv ]-dªp. _-k-´n-s\-Xn-tc tI-kv ^-bð sN-¿p-ó-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« B-tem-N-\-IÄ \-S-¡p-I-bm-sW-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS A-`n-`m-j-IÀ ]-d-ªp.

F-ómð C-Xn-\n-sS X-sâ kz-Im-cy-kw-`mj-Ww c-l-ky-am-bn dn-t¡mÀ-Uv sNb-Xv Nm-\ð te-Jn-I-bv-¡v F-Xn-tc _k-´v cwK-¯v hóp. Nm-\ð te-Jn-I am-\y-X-bp-Å-h-fm-b-Xp sIm-ïm-Wv Xm³ A-h-tcm-Sv kw-km-cn-¡m³ ap-XnÀ-ó-sXópw X-sâ kw-`mj-Ww h-f-s¨m-Sn-¡p-I-bm-bn-cp-óp Fópw _-k-´ ]-dªp. kq-cy-s\ñn tI-kn-s\ Ip-dn-¨v {]-Xn-Ic-Ww tNm-Zn-¨-t¸mÄ tI-kn-s\ Ip-dn-¨v A-dn-bm-\p-Å Xmð-¸cyw sIm-ïm-Wv F-óm-Wv I-cp-Xn-bXv. Xp-SÀ-óm-Wv kp-lr-¯p-¡Ä-s¡m-¸-ap-Å kulr-Z kw-`m-j-W-¯nð Ch-sc Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n-bXv. F-ómð teJn-I Xsó h-ôn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

te-Jn-I-bp-sS {]-hr-¯n am[y-a [À-½-¯n-\v tNÀ-ó-X-sñ-ópw ]-ïv t]m-¸v B-Zy-am-bn A-ta-cn-¡-bnð sN-ó-t¸mÄ A-ta-cn-¡³ am-[y-a-§Ä A-t±-l-t¯m-Sv sN-bv-X-Xm-Wv C-t¸mÄ C-hÀ X-tóm-Sv sN-bv-X-sXópw _k-´v ]-dªp. te-Jn-I-bp-sS {]-hr-¯n Xn-cp-¯m³ ta-e-[n-Im-cn-IÄ X-¿m-dm-I-W-saópw _k-´v B-h-iy-s¸«p. C¯-c-sam-cp am[y-a {]-hÀ-¯\-s¯ Ip-dn¨v HmÀ-¯v e-Öv sIm-ïv F-sâ X-e-Ip-\n-ªv t]m-Ip-óp Fópw _-k-´ ]-dªp. X-e-tÈ-cn-bnð Uð-ln Zpc-´w C-\n F-´v F-ó sk-an-\mÀ D-Xv-LmS-\w sN-¿m³ F-¯n-b-Xm-bn-cp-óp P-Ìn-kv _-k´v.

P-Ìn-kv _-k-´n-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v F-Xn-tc tI-c-f-¯n-e-t§m-fw C-t§m-fw I-\-¯ {]-Xn-tj-[-am-Wv \-S-ó-Xv. _n-sP-]nbpw C-S-Xp-]-£hpw cq-£am-b `m-j-bnð P-Ìn-kv _-k-´n-s\-Xn-tc hn-aÀ-i-\-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n. kw-Øm\-¯v ]-e-bn-S¯pw a-lnfm, bph-P-\ kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð P-Ìn-kv _-k-´n-sâ tIm-ew I-¯n-¡p-Ibpw tIm-e-¯nð Icn Hm-bnð A-`n-tj-Iw \-S-¯p-Ibpw sN-bvXp. hcpw Zn-\-§-fnepw _-k-´n-s\-Xn-tc-bp-Å {]-Xn-tj-[w i-à-am-¡m-\m-Wv Xo-cp-am-\w.

tIm-gn-t¡m-Sv sh-kv-äv lnñn-se P-kv-än-kv _-k-´n-sâ ho-Sn-\v t\-sc Un-sshF-^v-sF {]-hÀ-¯-IÀ I-tñ-dv \-S¯n. A-{I-a-¯nð ho-Sn-sâ P-\-ð Nnñp-IÄ X-IÀ-óp. kp-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-sb A-t£-]n-¨ P-Ìn-kv _-k-´n-sâ I-cW-¯v A-Sn-¡-W-sa-óv {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn.Fkv. A-Nyp-Xm-\-µ³ ]-d-ªp.]-W-t¯-¡mÄ hen-b t{]m-Õml-\w Cv-¡m-cy-¯nð _-k-´n-\v e-`n-¨n-«p-sïópw Iogv-tImS-Xn in-£n-¨ tI-knð {]-XnI-sf sh-dp-tX hn-« _-k-´n-sâ a-cp-a-IÄ F-hn-sS-bm-Wv tPm-en sN-¿p-ó-sX-óv A-t\z-jn-¡-W-saópw hn.F-kv am-[y-a-{]-hÀ¯-I-tcm-Sv kw-km-cn¡-th ]-dªp. Pp-Uo-jy-dn-bp-sS A-´-Ên-\v tað ho-W I-f-¦-am-Wv P-kv-än-kv _-k-s´-óv ]n-W-dm-bn hn-P-b³ {]-Xn-I-cn¨p.

P-kv-än-kv _-k-´n-s\ t]m-ep-Å \ym-bm-[n-]-³-am-sc h-kv{Xw t]m-ep-anñm-sX s]m-Xp-h-gn-bn-eq-sS \-S-¯-W-sa-óv bm-t¡m_m-b k-` \nc-Ww `-{Zm-k-\m-[n-]³ tUm. Kn-hÀ-¤o-kv amÀ Iqdn-tem-kv ]-d-Rv#p. P-Ìn-kv F-óvñ C³-P-Ìn-kv F-óm-Wv C-bm-sf hn-fn-t¡-ï-sXópw ]p-tcmK-a-\ I-em-km-ln-Xy kw-Lw kw-L-Sn-¸n-¨ P-\-Pm-{K-Xm kZ-Êv D-Xv-LmS-\w sN-bvXp-sIm-ïv C-t±-lw ]-dªp. kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n h-gn-]n-g-¨-h-fm-Wv F-óv _-k-´n-sâ ]-c-amÀ-i-t¯m-Sv tbm-Pn-¸n-sñ-óv B-`y-´-c a{´n Xn-cp-h-ôqÀ cm-[m-Ir-jv-W³. kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-sb hoïpw A-]-am-\n-¨ P-Ìn-kv _-k-´n-sâ ]-cm-aÀ-iw kw-kvIm-c iq-\y-am-bn t]m-sb-óv t^mÀ-th-Uv t»m-¡v tZio-b sk-{I«-dn Pn. tZ-h-cm-P³ A-`n-{]m-b-s¸«p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.