1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 12, 2013

Zamkv-I-kv: kn-dnb³ AXnÀ¯n ]nSns¨Sp¡póXn\v tk\bpw hna-Xcpw X-½nð \-S-¡p-ó G-äp-ap-«-enð kndnbbnð {]knU³dv _mjÀ Að AkZnsâ ssk\yw \S¯nb B{IaW-¯nð 57tesd t]À sImñs¸«p. tPmÀZmsâ AXnÀ¯nbmb Zdm {]hniybnse k\msabv-\nembncpóp B{I-a-Ww. Ip«nI-fpw kv{XoI-fpw hnaXt]mcmfnIfpw sImñs¸«hcnð-s¸-Spóp. B{IaW¯nð At\Iw hoSpI-fpw I-¯n-\-in-¨p.

_p[\mgvN AkZnsâ ssk\yw \Kc¯nse¯n shSnsh¸pw sjñm{IaWhpw \S¯pIbmbncpsóóv ZrIv-km£nIÄ ]dªp. kndnb³ B`y´cbp²¯nð CXphsc 70,000-t¯mfw t]À sImñs¸«XmbmWv bp.F³ IW¡pIÄ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.