1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2013

s_-ón hÀ¡n s]cnb¸pdw

sm3_À-an-Mvlmw A-Xn-cq-]-X-bp-sS Io-gn-ep-Å kotdm a-e-_mÀ-k-` I-t¯m-en-¡-cp-sS \m-ema-Xv I¬-sh³-j³ hn-izm-kn-I-fp-sS ]-¦m-fn-¯w-sImïpw ss_-_nÄ A-[n-jvTn-X ]-cn-]m-Sn-IÄ-sImïpw B-bn-c-§-fp-sS {]-tLm-j-W-ambn. {]-Xn-Iq-eam-b Im-em-hØ-sb A-Xn-Po-hn-¨m-Wv I¬-h³-j-\nð ]-s¦-Sp-¡m³ kv-tämIv Hm¬ s{S³-Un-te-¡v B-bn-c-§-sf-¯n-bXv. tXm-am-Éo-lm-bn-eq-sS e-`n-¨ {In-kvXo-b hn-izm-kw Po-hn-X-bm-{X-bnð ap-dp-sI-¸n-Sn-¨v ap-tó-dp-hm-\p-Å {]-Xn-Ú-bm-bn-cp-óp Cu H-¯p-tN-cð.14 am-kv skâ-dp-I-fnð \n-óm-bn hn-izm-kn-IÄ cm-hnse 8.30 Hm-sS X-só I¬-h³-j³ \-S-ó Inw-Kv-kv lm-fn-\v ]pd-¯v X-Sn-¨p-Iq-Sn-bn-cpóp. N-S-§n-ð ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cpó kotdm a-e-_mÀ k-` Ipcn-b _nj-¸v amÀ t_mkvtIm ]p-¯q-cn-\v B-th-i-I-cam-b kzo-I-c-W-am-Wv hn-izm-kn-IÄ H-cp-¡n-bXv. kotdm a-e-_mÀ k-` Nm-]v-fn-b³-amcm-b ^m tkmPn Hm-en¡ð, ^m P-bv-k¬ I-cn-¸mbn, I¬-ho-\À tPm-kv hÀ-Ko-kv F-ón-hÀ t\-XrXzw \ð-In.

hn-izm-k-]-cn-io-e-\-¯n-sâ `m-K-am-bn \-S¯n-b ]-co-£-bnð Hómw Øm-\w t\Sn-b hnhn-[ am-kv skâ-dp-I-fn-se Ip-«n-IÄ-¡v- _nj-¸v kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ hn-Xc-Ww sN-bvXp. B-tLm-jam-b hn-ip-² IpÀ-_m-\-bv-¡pw _nj-¸v t\-XrXzw \ð-In.Xp-SÀ-óv \-S-ó s]m-Xp-k-t½f-\w Ipcn-b _nj-¸v amÀ t_mkvtIm ]p-¯qÀ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kotdm a-e-_mÀ k-` Nm-]v-fn³ ^m tkmPn Hm-en-¡ð A-[y-£-X h-ln¨p. ^m P-bv-k¬ I-cn-¸mbn, ^m hnð-{^-Uv s]-tc-¸mS³, tPm-bn,sk-_m-kv-äy³ ap-Xp–]m-d-Ip-tóð, P-\-dð I¬-ho-\À tPm-kv hÀ-Ko-kv Xp-S-§n-b-hÀ kw-km-cn¨p.

I¬-h³-j-t\m-S-\p-_-Ôn-¨v 14 am-kv skâ-dp-I-fnð \n-óp-Å Ip-«n-Ifpw ap-XnÀ-ó-hcpw A-h-X-cn-¸n-¨- hnhn-[ hn-izm-k A-[n-jvTn-X I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ D-ó-X-\n-e-hm-cw ]p-eÀ-¯n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.