1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 24, 2014

Xmbv-hm\nð bm{Xmhnam\w X-IÀ-óv ho-Wv 47 t]À acn¨p. tamiw ImemhØsb XpSÀóv hnam\w ASnb´ncambn \ne¯nd¡m³ {ian¡póXn\nsSbmbncpóp A-]-I-Sw. {Sm³kv Gjy FbÀth-kn-sâ F-Sn-BÀþ72 hnam\am-Wv _p-[-\m-gv¨ {]mtZinI kabw cm{Xn Ggv aWntbmsS A]I-S-¯nð-s¸-«Xv.

Xmbv-hm\nse cïmas¯ henb \Kcamb IujnwKnð \nópw sshIn«v Aôp aWn¡mWv A]I-S-¯nð-s¸« hnam\w bm{X Bcw`n¨Xv. 35 an\pän\pÅnð amtKmwKnð Cd§m\mWv \nÝbn¨ncpóXv. Npgen¡mäpw I\¯ agbpw aqew Imgv¨ a§nbtXmsSbmWv bm{Xmhnam\w ASnb´cambn \ne¯nd¡m³ {ian-¨Xv.

hn-am-\w X-IÀ-óv ho-W {]-tZ-i-¯p-Å ho-Sp-IÄ¡pw ]mÀ-¡v sN-bv-Xn-cp-ó Im-dp-IÄ-¡pw tI-Sp-]m-Sp-IÄ kw-`-hn-¨n-«p-ïv. hn-am-\-¯nð B-sI 58 bm-{X-¡m-cp-ïm-bn-cp-só-¦nepw a-cn-¨-h-cp-sS F-®w 47 B-sW-ómWv Hu-tZymKn-I hn-i-Zo-I-c-Ww. 11 t]À ]-cp-¡p-I-tfm-sS B-ip-]-{Xn-bn-emWv. I-gn-ª 12 hÀ-j-¯n-\n-S-bnð Xm-bv-hm-\nð kw-`-hn-¡p-ó B-Zy hn-am-\ Zp-c-´-am-WnXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.