1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 7, 2014

d-a-Zm³ am-k-¯nð \-S-¯m-\n-cn-¡p-ó ]-co-£-IÄ am-än-sh-bv-¡-W-sa-óv A-[ym-]-IÀ. Pn-kn-F-kv-C, Fþ sehð, bq-Wn-th-gv-kn-än ]-co-£-IÄ t\c-s¯ \-S-¯m-\p-Å \o-¡w ]n³-h-en-¡-W-sa-óm-Wv A-[ym-]-I-cp-sS B-h-iyw. ]-co-£-IÄ t\c-s¯ \-S-¯m-\p-Å Xo-cp-am-\w Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-«mð A-Xv apÉow hn-ZymÀ-°nI-sf tam-i-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv A-[ym-]-IÀ Nq-ïn-¡m-«p-óp.

d-a-Zm³ am-k-¯nð ]-co-£-IÄ \-S-¯pó-Xv aq-ew t\m-¼v F-Sp-¡p-ó hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v an-I-¨ co-Xn-bnð ]co-£ F-gp-Xm³ km-[n-¡n-sñ-óv A-[ym-]-IÀ Nq-ïn-¡m-«póp. F-ómð t\m-¼v F-Sp-¡p-ó Ip-«n-IÄ-¡v {]-tXy-I ]-cnK-W-\ {]-Im-cw A-[n-I- amÀ-¡v \ð-Ip-Ibpw ]-co-£-IÄ cm-hn-se \-S-¯p-Ibpw sN¿p-I Xp-S§n-b \nÀ-t±-i-§fpw ]-cn-K-W-\-bn-ep-ïv.

2016 Hm-sS ]-co-£-IÄ t\c-s¯ B-¡m-\p-Å \o-¡w \-S-¸n-em-¡m-\m-Wv K-h¬-saân-sâ Xo-cp-am\w. F-ómð C-Xn-s\-Xn-tc A-[ym-]-Icpw e-Iv-NÀ-amcpw cw-K-s¯-¯n. d-a-Zm\pw ]-co-£bpw H-cp-an-¨v F-¯pó-Xv apÉow hn-ZymÀ-°nI-sf {]-Xn-k-Ôn-bn-em-¡pw. am-{X-añ Pn-kn-F-kv-C-bv-¡v ]I-cw Hmþ se-hð ]co-£ \-S-¸n-em-¡p-óXpw {]-Xn-k-Ôn-bv-¡v Im-c-W-am-Ipw. kn-e-_-knð D-S-\o-fw hn-ZymÀ-°n-bp-sS anI-hv ]cn-tim-[n-bvv-¡p-ó-Xn-\v ]I-cw tIm-gv-kn-sâ A-h-km-\w aq-óv a-Wn-¡qÀ \o-fp-ó ]-co-£-bn-eq-sS hn-ZymÀ-°n-bp-sS anI-hv A-f-¡p-ó-Xv hen-b {]-Xym-Lm-X-§Ä kr-ãn-¡p-sa-óv A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v So-t¨-gv-kv B³-Uv e-Iv-tN-gv-kv bq-Wn-b-sâ t\-Xm-hv _m-cn en³-KmÀ-Uv Nq-ïn-¡m-«n.

d-a-Zm³ am-k-¯nð ]-co-£-IÄ \-S-¯m-\p-Å \o-¡-¯n-\v F-Xn-tc apÉow kw-L-S-\-IÄ F-Ivkmw hm¨v-tUmKm-b Hm-^v-Iz-en-tâbpw tPm-bn-sâ Iu¬-knð t^mÀ Izm-fn-^n-t¡-j-tâbpw {]-Xn-\n-[nI-sf I-ïv NÀv-¨-IÄ \-S¯n. kv-Iq-fn-se F-Ivkmw t_mÀ-Up-Ifpw hnj-bw NÀ-¨-sN-¿pw. Cu am-kw \-S-¡p-ó F-Sn-Fð bq-Wn-b³ tIm¬-^-d³-knð hnj-bw NÀ-¨-sN-¿p-sa-óv bq-Wn-b³ {]-Xn-\n-[n-IÄ A-dn-bn-¨p. K-h¬-saâv G-P³-knbm-b C-Izm-fn-än N-e-ôv bq-Wnäpw ]co-£ am-än-sh-bv-¡-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n-bn-«p-ïv.

F-ómð Iym-s¼-bv³ t^mÀ dn-bð F-Uyp-t¡j-sâ h-àmhm-b {In-kv a-Iv-K-th¬ C-Xn-s\-Xn-tc cwK-¯v F-¯n-bn-«pïv. H-cp \yq-\-]-£-¯n-\v th-ïn ]-co-£-bp-sS ka-bw ]-cn-jv-I-cn-¡pó-Xv sXäm-b Io-gv hg-¡w kr-ãn-¡p-sa-óv a-Iv-K-th¬ ]-dªp. apÉow hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v th-ïn cm-hn-se ]co-£ \-S-¯p-t¼mÄ a-äp-f-f hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v D-ïm-Ip-ó _p-²n-ap-«v a-\-Ên-em-t¡-ï-Xp-sïópw a-Iv-K-th¬ Nq-ïn-¡m«n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.