1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 5, 2014

{_n-«-\n-se G-ähpw hen-b kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b sSkvtIm N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b X-IÀ-¨n-bn-se-óv sSkv-tIm irw-J-e-bp-sS ta-[m-hn ^nð ¢mÀ-¡v. 2014 se B-Zy]m-Z I-W-¡p-IÄ {]-Im-cw {]-XnhÀ-j hn-äp-h-c-hnð 3.7 i-X-am-\-¯n-sâ C-Sn-hm-Wv D-ïm-bn-«p-ÅXv. \m-ev ]-Xn-äm-ïn-\n-sS B-Zy-am-bm-Wv sSkv-tIm-bv-¡v C-{X-tb-sd \-ã-ap-ïm-Ip-ó-Xv.

Xp-SÀ-¨bm-b aqómw ]m-Z-¯n-epw \-ã-¯n-te-¡v Iq-¸p-Ip-¯n-b-tXm-sS sSkv-tIm-bp-sS Hm-l-cn-aq-ey-¯n\pw C-Sn-hp-ïm-b-n-«pïv. {]-Xn-hm-cw ]-¯p-e-£-t¯m-fw D-]-t`m-àm-¡-fm-Wv sSkv-tIm-bnð \n-óv sIm-gnªp-t]m-Ip-ó-sX-óv amÀ-¡-änw-Kv cwK-s¯ hn-Z-Kv-²À Nq-ïn-¡m-«p-óp.

\-ãw Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\v th-ïn ]pXn-b ]-²-Xn-IÄ \-S-¸n-em-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv sSkv-tIm. ]-²-Xn-IÄ am-ä-ap-ïm-¡p-óp-sïópw sSkvtIm a-Õ-c£-aX ssI-h-cn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-bm-sWópw sSkvtIm ta-[m-hn ^nð-¢mÀ-¡v hy-à-am¡n. C-Xn-\n-sS \-ã-¯n-te-¡v Iq-¸p-Ip¯n-b kq-¸À-amÀ-¡-än-sâ t\-Xr-Øm-\w H-gn-bm³ ^nð ¢mÀ-¡n-\v tað k-½À-±w G-dp-I-bmWv. sN-e-hp-I-fnð 200 Z-ie-£w ]u-ïn-sâ Ipd-hv h-cp-¯n-sIm-ïv ]n-Sn-¨p-\nð-¡m-\p-Å {i-a-am-Wv sSkvtIm \-S-¯p-ó-Xv.

\-ãw Iq-Sn-sb-¦nepw {_n-«-\n-se do-s«-bvð cwK-¯v C-t¸mgpw sSkvtIm X-só-bm-Wv ap³-]-´n-bn-ep-ÅXv. {_n-«o-jv do-s«-bvð cwK-¯v I-gn-ª hÀ-jw 29.7 i-X-am\w Hm-l-cn-]-¦m-fn-¯w sSkv-tIm-bv-¡v D-ïm-bn-cp-óp F-¦nð Cu hÀ-jw A-Xv 28.6 i-X-am-\-am-bn Ip-dªp. a-äp do-s«-bvð I-¼-\n-I-fp-sS hn]-Wn ]-¦m-fn-¯w 20 i-X-am-\-¯nð Xm-sg-bm-sW-¦nepw A-h hn-]-Wn-bnð ap-tó-ä-ap-ïm-¡p-ó-Xm-Wv sSkvtIm t\-cn-Sp-ó G-ähpw hen-b shñp-hnfn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.