1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 18, 2013

{_n-«-\n-se {]ap-J do-s«-bvð iyw-J-ebm-b sSkvtIm C-´y-bnð kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ Øm-]n-¡póp. Sm-äm-{Kq-¸p-am-bn k-l-I-cn-¨m-Wv sSkvtIm C-´y-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. C-Xn-\m-bn G-I-tZ-iw 11 tIm-Sn tUm-fÀ- ap-Xð ap-S-¡m\pw C-cp I-¼-\n-Ifpw X-½nð [m-c-W-bm-bn.

Sm-ä-bp-sS {Sâp-am-bn tN-À-óm-Wv sSkvtIm do-s«-bvð Hu-«v-se-äp-Ifv-U Øm-]n-¡p-I. B-Zy-L-«-am-bn _mw-¥q-cnepw tIm-em-¸p-cn-epw Hu-«v-se-äp-IÄ Øm-]n-¡pw. hym]m-c cwK-¯v t\-cn-«p-Å hn-tZ-i-\n-t£-]w A-\p-h-Zn-¨ ti-jw C-Xm-Zy-am-bm-Wv H-cp hntZ-i Øm]-\w C-´y-bnð Hu-«v-se-äv Xp-S-§m³ At]-£ k-aÀ-¸n-¡p-ó-Xv.

hmÄ-amÀ-«-S-¡-ap-Å hntZ-i Øm-]-\-§Ä C-´y-bnð do-s«-bvð kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ Xp-S-§p-sa-ó hmÀ-¯-I-fp-ïm-bn-cp-óp F-¦nepw A-h-km-\w \n-an-jw Fñm-hcpw ]n³-am-dp-I-bm-bn-cpóp. C-´y-bn-se cm-{ão-b-]mÀ-«n-I-fp-sS I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-§Ä tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv `-b-óm-bn-cp-óp ]n³-am-äw.

Hmtcm km-¼¯n-I hÀ-jhpw A-ôv ]pXn-b Hu-«v se-äp-IÄ Xp-S-§m-\m-Wv sS-kv-tIm-bp-sS Xo-cp-am\w. A-\pa-Xn th-Kw e-`y-am-¡m³ \-S]-Sn kzo-I-cn-¡p-sa-ó tI-{µ-a{´n B\-µv iÀ-½ ]-dªp. hntZ-i \n-t£-]-I t{]m-Õm-l\ t_mÀ-Un-sâ A-Sp¯ tbm-K-¯nð sSkv-tIm-bp-sS At]-£ ]-cn-K-Wn-¡pw. \n-e-hnð 51 i-X-am-\w hsc Hm-l-cn-I-fm-Wv hntZ-i Nnñ-d \n-t£-]-¯n-\v A-\p-h-Zn-¨n-«p-ÅXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.