1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2013

B-{^n-¡³ cm-Pyam-b Aw-tKm-f-bnð ap-Éow a-Xw \n-tcm-[n-¨n-«n-sñ-óv A-ta-cn-¡-bn-se Aw-tKm-f Fw-_-kn-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. cm-Py-¯v apÉow a-Xw \n-tcm-[n-¨-Xm-bp-Å hmÀ-¯I-sf hm-jnw-Kv-S¬ Un-kn-bn-ep-Å Aw-tKm-f Fw_-kn X-Ån-¡-f-ªp. Fñm-a-X-§Ä¡pw k-am-\am-b kzm-X-{´yw A-\p-h-Zn-¡p-ó cm-Py-am-Wv Aw-tKm-f-sbópw a-dn-¨p-Å hmÀ-¯-IÄ hm-kv-X-h hn-cp-²-am-Wv Fópw hn-i-Zo-I-c-W-¯nð ]-d-bpóp.

I-gn-ª Zn-h-k-am-Wv Aw-tKm-f-bnð ap-Éowa-Xw \n-tcm-[n-¨-Xm-bn hmÀ-¯-IÄ ]-c-ó-Xv. Aw-tKm-f-bp-sS {]-knUâv tPm-kv F-UzmÀ-tUm, K-hÀ-WÀ s_tâm s_tâm F-ónh-sc D-±-cn-¨v tZio-b ]-{X-§-fm-Wv BZyw hmÀ-¯-IÄ \ð-In-bXv. C-Xm-Zy-am-bm-Wv temI-¯v H-cp cmPyw CÉmw a-Xw \n-tcm-[n-¡p-ó-Xv. D-ó-X A-[n-Im-cnI-sf D-²-cn-¨v hmÀ-¯-IÄ h-ó-tXm-sS A-´m-cm-{ã am-[y-a-§fpw hmÀ-¯ G-sä-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

cm-Py-s¯ CÉmw a-X-¯n-sâ kzm-[o-\w A-h-km-\n-¸n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bmWv Cu Xo-cp-am-\w F-óm-bn-cp-óp dn-t¸mÀ-«v. CÉmw a-Xw \n-tcm-[n-¨ km-l-N-cy-¯nð cm-Py-¯v ap-Éo§-sf A-\p-h-Zn-¡n-sñópw ]-Ån-IÄ A-S-¡-ap-Å B-cm-[-\m-e-b-§Ä A-\p-h-Zn-¡n-sñópw K-hÀ-WÀ s_-tâm s_tâm A-dn-bn-¨-Xmbpw hmÀ-¯-IÄ h-óp.

F-ómð cm-Py-¯v km-ap-Zmbn-I kv-]À-Z h-fÀ-¯m-\p-Å {i-a-am-Wv C¯-cw Kq-V-hmÀ-¯-IÄ-¡v ]n-ón-se-óv hm-jnw-K-S¬ Un-kn-bn-se Aw-tKm-f Fw_-kn ]-d-bpóp. {]-kn-Uâv tPm-kv F-UzmÀtUm H-cm-gv-N-t¯-¡v cm-Py-¯n-\v ]p-d¯m-b km-l-N-cy-¯nð Hu-tZymKn-I hn-i-Zo-Ic-Ww ]n-óo-Sp-ïm-Ip-sa-óv Fw_-kn ]-d-bp-óp.

Aw-tKm-f-bnð `q-cn-]-£w {In-kv-Xy³ a-X-hn-izm-kn-I-fmWv. H-cp e-£-¯n-ð Xm-sg B-fp-I-fm-Wv C-hn-sS apÉow a-X hn-izm-kn-I-fm-bn-«p-Å-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.