1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 25, 2014

I-gn-ª-hÀ-j-t¯-Xnð \nópw hy-Xy-Ø-am-bn {_n-«-\nð B-I-am-\w \-S-¡p-ó Ip-ä-§-fp-sS F-®-¯nð Ip-d-hp h-ó-Xm-bn I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. I-gn-ª hÀj-t¯ A-t]-£n-N-Sv-Nv {_n-«-\n-ð dn-t¸mÀ-«p sNbvX sam-¯w Ip-ä-§-fp-sS F-®-¯nð ]-Xn-\-ôv i-X-am-\-¯n-sâ Ipd-hv h-ón-«p-sï-óm-Wv Cw-¥-ïnepw sh-bvð-knepw \-S¯n-b kÀ-tÆ-I-fnð \n-óv e-`yam-b hn-h-c-§Ä kq-N-\ \ð-Ip-óXv. I-gn-ª hÀ-jw am{Xw {_n-«-\nð 7. 5an-ey¬ Ip-ä-§-fm-bn-cp-óp dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cp-ó-Xv. G-gv t]-cnð H-cmÄ F-ó \n-c-¡n-em-bn-cp-óp CXv. \n-e-hn-se I-W-¡pIÄ, {_n-«-\n-se Ip-ä-Ir-Xy-§-fp-sS \nc-¡v G-ähpw D-bÀ-óp \n-ón-cp-ó 1995 te-Xn-s\ A-t]-£n-¨v 60 i-X-am-\w Ip-d-hm-Wv.

h-ô-\m Ip-ä-§-fnð 25 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²\-hv D-ïm-bn-«pïv. hô-\m Ip-ä-§Ä ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xn-\v am-{X-am-bn \n-e-hnð B-£³ t{^m-Uv F-ó t]-cnð tI-{µo-Ir-X kw-hn-[m-\w H-cp-¡n-bn-«pïv. Pn-½n kmh-tñ tI-kv ]p-d-¯p-h-ó-Xn-\v ti-jw ssewKn-I Ip-ä-Ir-Xy-§Ä dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-ó-Xnð h³ hÀ-²-\-hm-Wv D-ïm-bn-«p-Å-Xv. 2013 ð ssewKn-I A-{I-a-§Ä dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-ó-Xnð 41 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²\-hv D-ïm-b-t¸mÄ \n-e-hnð A-Xv 21 i-X-am-\w am-{X-am-Wv.

tam-j-W-¯nð c-ïv i-X-am-\-¯n-sâ Ipd-hv tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. I-gn-ª c-ïv hÀ-j-¯n-\p-Ånð tam-j-W-tI-kp-I-fnð Ipd-hv tc-J-s¸-Sp-¯pó-Xv C-Xm-Zy-am-bmWv. A-{I-a-W-§-fnð 22 i-X-am-\-¯n-sâ Ip-d-hm-Wv tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ÅXv. a-Zy-¯n-sâ hn-e-bn-epïm-b hÀ-²-\-hm-Wv C-Xn-\v Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-«p-ó-Xv. A-an-Xam-b a-Zy-]n-¨ ti-j-ap-Å A-{I-a-W-§Ä Aôn-sem-óm-bn Ip-d-ªn-«p-sï-óm-Wv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. Ku-c-h-ta-dn A-{I-a-§-fnð ]-cp-t¡-äv A-ip-]-{Xn-bn-em-Ip-ó-h-cp-sS F-®-¯nð 2012te-bpw 2013 tebpw A-t]-£n-¨v 12 i-X-am-\w Ip-d-hp-ïm-bn-«p-ïv.

I-gn-ª Ip-td Z-i-I-§-fm-bn Cw-¥-ïpw sh-bvðkpw Iq-Sp-Xð kp-c-£n-X-am-bn amdn-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv F-óv 1981 ð kÀ-tÆ B-cw-`n-¨-Xn-\v ti-jw C-{Xbpw Ip-d-hv Ip-ä-Ir-Xy-§Ä dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-Spó-Xv B-Zy-am-sWópw ss{Iw {]-h³-j³ an-\n-ÌÀ t\mÀ-am³ t_-¡À ]-dªp. I-W-¡p-I-fp-sS B-[n-I-m-cn-I-X D-d-¸p-h-cp-¯p-ó-Xnð kÀ-¡mÀ {]-Xn-Úm _-²-am-Wv Fópw a{´n Nq-ïn-¡m-«n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.