1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 28, 2013

tem-I-¯n-\v ap-gp-h³ k-am-[m-\w t\À-¯m-Wv tem-Im-cm-[y\mb t]m-¸v s_-\-Un-Îv ]-Xn-\m-dm-am³ amÀ-]m¸ B sh-Å-cn-{]m-hn-s\ ]-d-¯n-bXv. k-am-[m-\-¯n-sâ hn-im-eam-b B-Im-i-t¯-¡v B sh-Å-cn-{]mhv Nn-d-I-Sn-¨p -]-d-óp-b-cp-ó-Xn-\v km-£n-bm-bn hn-izm-kn- k-l-{k-§Ä h-¯n-¡m-\n-se skâv ]o-tä-gv-kv _-kn-en-¡-bn-ep-ap-ïm-bn-cp-óp. k-am-[m-\-s¯-¡p-dn-¨p-Å ]n-Xm-hn-sâ hm-¡p-IÄ-¡v Im-tXmÀ-¯v Fñm-hcpw \nð-t¡ AXn-semópw {i-²-bnñm-sX H-cmÄ _-kn-en-¡-bv-¡v ap-I-fnð h-«-an-«p-]-d-¡p-óp-apïm-bn-cpóp.

t]m-¸n-sâ ssI-I-fnð \nópw kz-X-{´\m-b {]m-hn-s\ A-h³ I-gp-I³ I-®p-I-fp-ambn ]n-´p-SÀóp. C-tXm-sS h-¯n-¡m-\nð t]m-¸n-s\ t\m-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-ó Iym-a-d-¡-®p-IÄ ap-gp-h³ hnñ³-th-j-¯n-se¯n-b Ahsâ ]p-d-sI-bmbn. F-´n-t\-sd-¸-d-bp-óp.. ko-KÄ F-ó C-\-¯n-ep-Å sh-Å-{]m-]n-Sn-b³ ]-£n k-am-[m-\-¯n-sâ sh-Å-cn-{]m-hn-s\ ]o-kv ]o-km-¡n F-óp ]-d-bp-ó-Xm-bn-cn¡pw i-cn. P-\p-h-cn-bn-se A-h-km-\-i-\n-bmgv-N h-¯n-¡m-\nð B-N-cn-¡p-ó N-S-§p-IÄ-¡n-bm-Wv A-{Iaw. G-I-tZ-iw c-ïm-bn-c-t¯m-fw bp-h-P-§-sf km-£n-\nÀ-¯n t]m-¸v {]m-hn-s\ ]-d-¯p-ó NS-§v \S-¯n sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv {]m-¸n-Sn-b³ {]-Xy-£-s¸-«-Xv.

h-¯n-¡m-\n-se {]m-hp-IÄ B-Zy-am-bñ C-¯-c-¯n-ð hmÀ-¯-I-fnð \n-d-bp-óXv. I-gn-ª-hÀ-jw t]m-¸v ]-d-¯n-hn-« c-ïp-{]m-hp-IÄ D-S³X-só sXm-«p-ap-ón-ep-Å hm-Xn-en-eq-sS h-¯n-¡m-\n-te-¡v Xn-cn-¨p-]-d-¡p-I-bm-bn-cpóp. A-hÀ h-¯n-¡m-\nð Xm-a-kn-¡m³ C-ã-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv C-tX-¡p-dn-¨v ]n-Xm-hv Xam-i ]-d-ª-Xv. A-tX-ka-bw C-óe-s¯ kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v A-t±-lw F-´m-Wv ]-d-ª-sX-óv hy-àañ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.