1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 3, 2013

Cóv hnhmlnXcmb änPn tImbnXdbv¡pw \o\phn\pw awKf§Ä

hnbóbnð \nópÅ InS§qÀ sPbnwkv- X¦½ Z¼XnIfpsS aI\mb änPn tIcf kamPw hnbóbpsS ap³ {]knUâmbncpóp. tNÀ¸p¦ð amfntb¡ð Fw. sI. amXyp sPÊn Z¼XnIfpsS aIfmWv \o\p.

BiwkItfmsS
tIcf kamPw hnbó

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.