1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 8, 2014

`o-I-c-hm-Z {]-hÀ-¯-\-§-fnð G-À-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v ]-c-amh-[n in-£ D-d-¸m-¡m³ bp-F-C \n-b-a-\nÀ-½m-Ww \-S-¯póp. cm-{ã-¯n\pw `-c-W-Iq-S-¯n\pw F-Xn-tc `o-I-c-{]-h-À¯-\w \-S-¯p-Itbm A-Xn-\m-bn k-lm-b[-\w \-ð-Ip-Itbm C¯-cw kw-L-§Ä-¡m-bn {]-Nc-Ww \-S-¯p-Itbm sN-¿p-ó-hÀ-¡v I-Sp-¯ in-£ D-d-¸m-¡p-ó hn-[-¯n-em-Wv Ic-Sv \n-b-a-\nÀ-½mWw \-S-¯p-óXv. {]-Xn-IÄ-¡v h-[-in-£tbm Po-h-]-cy-´tam D-d-¸m-¡p-óXn-s\m-¸w 10 tIm-Sn ZnÀ-lw ]n-gbpw Np-a-¯pw.

cm-{ã ta-[m-hn-bn¡pw Ip-Spw-_-¯n\pw A-t±-l-¯n-sâ {]-Xn-\n-[n-bv¡pw t\-sc-bp-Å A-{I-aWw, `o-I-c-kw-L-S-\-bn-te-¡v B-fpI-sf dn-{Iq-«v sN-¿ð, X«n-sImïp-t]mIð, _-µn-I-fm¡ð, `o-I-c-hm-Z-§-fp-sS `m-K-am-bn \-b-X-{´-{]-Xn-\n-[nI-sf ssI-t¿-äw sN¿ð, Im-cym-e-b§-sf A-Xn-{I-an¡ð, cm-k, ssP-h, B-W-h B-bp-[-§-fp-sS {]-tbmKw, kp-c-£m-tk\-sb A-[n-t£-]n-¡ð Xp-S-§n-b-h-bm-Wv Ic-Sv \n-b-a-{]-Im-cw h-[-in-£-bv-¡v AÀ-l-am-tb-¡m-hp-ó Ip-ä§Ä.

70 h-Ip-¸p-IÄ A-S§n-b Ic-Sv \nb-aw \mevv amk-t¯ C-S-th-f-bv-¡v ti-jw Pq-sse A-h-km-\-t¯m-sS B-cw-`n-¡p-ó s^-U-dð \m-j-Wð Iu¬-knð NÀ-¨ sN-¿pw. cm-Py-¯n-\v `o-j-Wn-bm-tb-¡m-hp-ó kw-L-S-\-I-tfbpw hy-àn-I-tfbpw `o-I-c-hn-cp-² \n-b-a-¯n-\v Io-gnð sIm-ïp-h-cm\pw a-{´n-k-`-bv-¡v A-\p-hm-Zw \ð-Ip-óp-ïv. `o-I-c-{]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-« {]-Xn-IÄ-¡v Iu¬-kn-en-§v \ð-Im-\m-bn P-bn-en-\I-¯v Iu¬-kn-en-§v skâ-dp-IÄ Øm-]n-¡m\pw \nb-aw A-\p-im-kn-¡p-óp.

2004 em-Wv bp-F-C `o-I-c-hn-cp-² \nb-aw ]m-Êm-¡n-b-Xv. Cu \nb-aw Iq-Sp-Xð IÀ-i-\am-b hy-hØ-I-tfm-sS ]p-\À-\nÀ-½n-¡p-I-bm-Wv sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.