1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 1, 2014

kn-d-n-b-bnð Xo-{hhm-Z {]-hÀ¯-\w \-S-¯n-b-Xn-\v Kzm-ï\mtam P-bn-en-se ap³ X-S-hp-Im-c-\m-bn-cpó tam-Êmw s_-¤n-s\ tt]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. Cbm-sfm-sSm-¸w \m-ev-]-¯n-\m-ep-Im-cnbm-b H-cp kv-{Xo-tbbpw a-äv c-ïp-t]-tcbpw k-am-\am-b Ip-äw Npa-¯n A-d-Ìv sN-bv-Xn-«pïv. sh-Ìv an-Uv-em³-Uv-kv t]m-eo-kv B-Wv A-d-kv-äv \-S-¯n-bXv.

s_À-½nw-Km-lm-an-se lmÄ {Ko-\nð Xm-a-kn-¡p-ó s_-¤v (45)hn-tZ-i-¯p-Å Xo-{h-hm-Zn-IÄ-¡v km-¼¯n-I k-lm-bw \ð-Ip-Ibpw Xo-{h-hm-Zn-IÄ-¡v ]-cn-ioe-\w \ð-Ip-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. s_À-½nw-Kv-lm-an-se X-só kv-]mÀ-¡v {_q-¡nð Xm-a-kn-¡p-ó Km-cn Xm-ln-cn-bm-Wv A-Ìnem-b kv-{Xo. C-cp-h-tc-bpw C-óv sh-Ìv-an-\n-ÌÀ a-Pn-kv-t{S-äv tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡pw.

sNm-Æm-gv-N-bm-Wv Fñm-h-tc-bpw A-d-kv-äv sN-b-XXv. tkm-fn-l-Ån-se jnÀ-te-bnð \n-óp-Å ap-¸-¯n-bm-dp-Im-c\m-b H-cmfpw s_À-½nw-Kv-lm-an-se kv-]mÀ-¡v lnñn-ep-Å C-cp-]-Xp-Im-c\m-b bp-hm-hp-am-Wv t]m-eo-kv I-k-ä-Un-bn-ep-ÅXv. C-hÀ Xo-{h-hm-ZnI-sf k-lm-bn-¨-Xm-bn kw-i-b-ap-ïv.

{_n-«o-jv ]u-c\mb tam-Êw s_-¤v 2001ð Ip-Spw-_-t¯m-sSm-¸w A-^-Km-\n-Øm-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-dn-bp-óp. A-^v-Km³ bp-²w B-cw-`n-¨-tXm-sS 2002 ð C-bmÄ ]m-In-Øm-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-dp-I-bm-bn-cp-óp. 2002ð C-Ém-am-_m-Znð h-¨m-Wv C-bmÄ A-d-Ìn-em-Ip-óXv. ]n-óo-Sv A-^v-Km-\n-Øm-\n-se P-bn-enð sIm-ïp-h-ó C-bm-sf ]n-óo-Sv Kzm-ï\mtam P-bn-en-te-¡v A-b-¡p-I-bm-bn-cpóp. aq-óv hÀ-j-t¯m-fw C-bmÄ Kzm-ï\m-tam-bnð X-S-hnð I-gn-ªn-cp-óp.
2005 P-\p-h-cn-bnð tam-Êw s_-¤n-s\ tam-Nn-¸n-¡p-I-bm-bn-cpóp. bp-sI-bn-se¯n-b C-bmÄ A-d-Ìn-em-Ip-óh-sc k-lm-bn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn Iym-s¼-bv³ {Kq¸m-b tI-Pv Øm-]n¨p. C-Xn-\v ap³-]v kw-L-S-\-bp-sS t]-cnð tI-kp-I-sfm-ópw X-só c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-«nñ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.