1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 29, 2013

ssh-Zyp-Xn F-t¸mÄ ]p-\-Øm-]n-¡p-sa-ó-dn-bm³ I-Ì-aÀ sI-b-dn-te-¡v hn-fn-¡p-ó D-]-t`m-àm¡-sf F-\À-Pn I-¼-\nI-sf A-c-a-Wn¡q-tdm-fw sh-bv-äv sN-¿n-¸n-¡p-ó-Xm-bn ]-cm-Xn. tam-iw Im-em-h-Ø aq-ew ssh-Zyp-Xn _-Ôw X-I-cm-dnem-b ta-J-e-I-fn-se D-]-t`m-àm-¡Ä-¡m-Wv F-\À-Pn I-¼-\n-bp-sS ]Ið-sIm-Å-bv-¡v C-c-bm-tI-ïn h-ó-Xv.

F-kv ]n F-\À-Pn s\-äv hÀ-¡v-kv B-Wv ssh-Zyp-Xn _-Ôw F-t¸mÄ ]p-\-Øm-]n-¡p-sa-óv A-dn-bm³ th-ïn I-kvv-ä-aÀ sI-b-dn-te-¡v t^m¬ sNbv-X D-]-t`m-àm¡-sf A-c-a-Wn¡q-tdm-fw tlmÄ-Un-en-«-Xv. {In-kv-Xpa-kv Zn-\-¯n-ð X-I-cm-dnemb ssh-Zyp-Xn _-Ôw C-Xp-h-tcbpw ]p-\-Øm-]n-¡m-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv Có-se I-Ì-aÀ-sI-b-dn-te-¡v hn-fn¨ D-]-t`m-àm-¡Ä-¡mWv Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-t¡-ïn h-ó-sX-óv k¬-tU an-dÀ \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯nð hy-à-ambn. ]-e-À¡pw t^m¬ sNbv-X h-I-bnð 9 ]u-tïm-fw \-ã-am-bn-«p-ïv.

ssh-Zyp-Xn _-Ôw X-I-cm-dnem-b ta-J-e-I-fn-se D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v _-Ô-s¸-Sm-\m-bn c-ïv \-¼-cp-I-fm-bn-cp-óp F-kv ]n F-\À-Pn s\-äv hÀ-¡v \ð-In-bn-cp-ó-Xv. k-tX¬ kv-tIm-«v-em³-Un-se D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v _-Ô-s¸-Sm-\m-bn 0845 F-ó \-¼cpw sN-jbÀ, saÀkn-sskUv, t\mÀ-¯v sh-bvðkv, t\mÀ-¯v t{jm-¸v-j-bÀ F-óo ta-J-e-I-fn-se D-]-t`m-àm-¡Ä-¡m-bn a-säm-cp \-¼cpw \ð-In-bn-cp-óp.

an-\n-«n-\v 41 s]³-km-Wv Cu \-¼-cp-I-fn-te-¡pÅ sam-ss_ð \n-c¡v. I-Ì-aÀ-sI-b-dn-se D-tZym-K-Ø-\p-am-bn kw-km-cn-¡p-ó-Xn-\v ]-eÀ-¡pw 21 an-\n-«v h-sc Im-¯n-cn-t¡-ïn h-ó-tXm-sS _nð 8.61 ]u-ïv h-sc-bmbn. a-äv ]-e F-\À-Pn I-¼-\n-Ifpw A-h-cp-sS I-k-ä-aÀ sI-b-dn-te-¡v kuP-\y \-¼-cm-b 0800 \-¼-cp-I-fm-Wv \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. sam-ss_-enð \nóv hn-fn-¨mð t]mepw Cu \-¼-cp-I-fn-te-¡v an-\n-«n-\v 20 s]³-kv am-{X-ta \nc-¡v B-Ip-ópÅp. Cu km-l-N-cy-¯n-em-Wv F-kv-]n F-\-À-Pn I-¼-\n D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v A[n-I sNe-hv D-ïmv-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

h³ Xp-I apS-¡n I-kv-ä-aÀ sI-bÀ D-tZym-K-Ø-\p-am-bn kw-km-cn-s¨-¦nepw Ir-Xyam-b hnh-cw \ð-Im³ C-hÀ-¡m-bn-sñ-óv h-ôn-Xcm-b D-]-t`m-àm-¡Ä ]-cm-Xn-s¸-«n-«pïv. F-ómð ssh-Zyp-Xn _-Ôw ]p-\-Øm-]n-¡pó-Xv kw-_-Ôn-¨ hnh-cw A-dn-bm³ F-kv-FwF-kv A-b-¡p-Itbm A-sñ-¦nð X-§-fp-sS Szn-äÀ ^o-Uv t\m-¡p-Itbm sN-bv-Xmð a-Xn-sb-óv F-kv ]n F-\À-Pn I-¼-\n-bp-sS D-S-a-Ø-cmb kv-tIm-«n-jv ]-hÀ I¼-\n h-àm-hv A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.