1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 24, 2014

i-¼-f hÀ-²\-hv B-h-iy-s¸-«v Iu¬-knð Po-h-\-¡mcpw A-²ym-]-Icpw ]-Wn-ap-S-¡n-te-¡v \o-§póp. sXm-gn-em-fn bq-Wn-b\m-b bq-Wn-k-Wn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv ]-Wn-ap-S-¡n-\v B-lzm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. Pq-sse 10\v ]-Wn-apS-¡v kw-L-Sn-¸n-¡p-hm-\p-Å H-cp-¡-§Ä \-S-¡p-I-bm-Wv F-óv bq-Wn-k¬ P-\-dð sk-{I«-dn tU-hv s{]ân-kv ]-d-ªp. 1926 se s]m-Xp ]-Wn-ap-S-¡n-t\-¡mÄ h-ep-Xm-bn-cn-¡pw Cu {]m-h-iy-s¯ ]-Wn-ap-S-s¡-óv tU-hv ]-d-ªp.

H-cp i-X-am-\w i-¼-f-hÀ-²\-hv B-h-iy-s¸-«m-Wv Iu¬-knð Po-h-\-¡mÀ ]-Wn-ap-S-¡p-óXv. s]³-j³, i-¼fw, tPm-en km-l-Ncyw Fón-h sa-¨-s¸-Sp¯-Ww F-óm-h-iy-s¸-«v \m-j-Wð bq-Wn-b³ Hm-^v So-t¨-gv-kpw Aó-s¯ Znh-kw ]-Wn-ap-S-¡n-\v B-lzm-\w sN-bv-Xn-«p-ïv. sXm-gn-em-fn kw-L-S-\-If-bm Pn-Fw-_nbpw bq-ssWäpw Cu Bgv-N X-só ]-Wn-ap-S-¡n-\v t\m-«o-kv \ð-In-bn-«pïv.

Cu am-kw A-h-km-\w ]-»n-¡v B³-Uv sIm-ta-gv-kyð kÀ-Æok-kv kn-hnð kÀ-Æo-kv bq-Wn-b\pw ]-Wn-ap-S-¡p-sa-óv A-dn-bn-¨v t\m-«o-kv \ð-In-bn-«p-ïv. h-Ip-¸n-\p-Å _-Pv-äv sh-«n-¡p-d-¨-Xnð {]-Xn-tj-[n-¨v F-¨v Fw d-h\yq B³-Uv I-Ìwkv Cu Bgv-N ]-Wn-apS-¡v \-S-¯n-b-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv kn-hnð kÀ-Æo-kv bq-Wn-b³ ]-Wn-ap-S-¡n-\v _m-e-äv \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv.

i-¼-f h-À-²\-hv B-h-iy-s¸-«v an-Uv ssh-^v-kv B³-Uv a-tä-Wn-än k-t¸mÀ-«v kv-äm-^pw ]-Wn-ap-S-¡n-\p-Å km-[y-X-IÄ tX-Sp-ópïv. sXm-gn-em-fnI-sf ]n-cn-¨p-hn-Sp-Ibpw sd-bnð kp-c-£ A-h-Xm-f-¯n-em-¡p-Ibpw sN-bv-Xmð cm-Py-s¯ ap-gp-h³ sd-bnð s\-äv hÀ-¡p-Ifpw kv-Xw-`n-¸n-¡p-sa-óv I-gn-ª Znh-kw sd-bnð bq-Wn-b\m-b BÀ Fw Sn ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.