1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 7, 2014

ho-ïpw A-ta-cn-¡-bn-se tImf-Pv Iymw-]-knð tXm-¡p-[m-cn-bp-sS A-{Iaw. h-S-¡p-]-Sn-ªm-d³ bp-F-kv \-K-c-am-b kn-bm-än-se ]-k-^n-Iv tIm-f-Pn-se Iymw-]-kn-em-Wv A-{I-aw \-S-ó-Xv. A-{I-a-¯nð H-cp hn-ZymÀ-°n sImñ-s¸-Sp-I-bpw aq-óv t]À-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cp-t¡ð-¡p-I-bpw-sN-bv-Xp.

tIm-f-Pn-se kpc-£m D-tZym-K-ØÀ s]-¸À kv{t] A-Sn-¨v A-{I-an-sb Io-g-S-¡n-b-Xn-\mð Iq-Sp-X-ð A-\n-ã kw-`-h-§Ä D-ïm-bnñ. B-tcm¬ bm-_m-c (26) F-ó bp-hm-hm-Wv tIm-f-Pnð IS-óv A-{I-aw \-S-¯n-bXv. C-bm-fp-sS ]-¡ð I-¯n-bp-ap-ïm-bn-cpóp. tImf-Pv hn-ZymÀ-°n Añm-¯ C-bmÄ Iq-Sp-Xð t]-sc sIm-e-s¸-Sp-¯m³ e-£y-an-«n-cp-ó-Xm-bn t]m-eo-kv sh-fn-s¸-Sp-¯n.

c-ïmgv-N ap³-]v Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se H-cp kÀ-Æ-I-em-imv-e-bnð tXm¡p-sIm-ïp-Å A-{I-a-W-¯nð Bdp-t]À sImñ-s¸-«n-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.