1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 24, 2014

bp-s{I-bv³ A-XnÀ-¯n-bnð d-jy³ hn-a-XÀ sh-Sn-sh-¨v ho-gv¯n-b a-te-jy³ FbÀ-sse³-kn-sâ bm-{Xm-hn-am-\-¯n-se »m-¡v t_m-Iv-kp-I-fnð- \n-óp-Å hn-e-s¸-« hn-h-c-§Ä Uu¬-tem-Uv sN-bv-X-Xm-bn U-¨v tk-^v-än-t_mÀ-Uv A-dn-bn-¨p. bp-s{I-bv³ A-[n-Ir-XÀ B-tcm-]n¨-Xv t]m-se d-jy³ hn-a-XÀ »m¡v-t_m-Iv-knð Xn-cna-dn \-S-¯n-b-Xm-bn I-sï-¯m³ km-[n-¨n-«n-sñ-ópw U-¨v tk-^vv-än t_mÀ-Uv A-dn-bn-¨p.

a-te-jy³ hn-am-\-Zpc-´w kw-_-Ôn-¨v A-t\zj-Ww \-S-¯p-ó A-´m-cm-{ã-kwL-s¯ \-bn-¡p-óv U-¨v tk-^v-än t_mÀ-Um-Wv.»m¡v-t_m-Iv-kn-se tIm-Iv-]n-äv thm-bv-kv dn-t¡mÀ-U-dn-\v tI-Sv ]-än-bn-cp-só-¦nepw C-Xn-sâ sa½-dn sam-UyqÄ {]-hÀ-¯-\£-aw B-bn-cp-óp Fópw C-Xnð \n-óp-Å hn-h-c-§Ä Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xn-«p-sïópw D-tZym-K-ØÀ A-dn-bn¨p. C-h Iq-Sp-Xð hn-i-Ie-\w sN-bvXp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. C-Xn-\v Iq-Sp-Xð ka-bw F-Sp-¡p-saópw t_mÀ-Uv A-dn-bn-¨n-«p-ïv.

sNm-Æm-gv-N-bm-Wv hn-am-\-¯n-sâ »m-¡v t_m-Iv-kp-IÄ sUm-sW-Sv-kv-In-se hn-a-XÀ a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ-¡v ssI-am-dn-bXv. Iq-Sp-Xð ]cn-tim-[-\-IÄ-¡m-bn C-Xv bp-s{I-bv-\nð \n-óv e-ï-\n-se ^m¬-_-tdm-hn-ep-Å thym-abm-\ A]-I-S Av-t\z-j-W im-J-bp-sS B-Øm\-¯v F-¯n-bv-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

sF-Iy-cm-{ã-k-`-bp-sS Io-gn-ep-Å A-´m-cm-{ã kn-hnð thym-abm-\ kw-L-S-\-bp-sS \o-co-£-W-¯n-em-Wv »m¡v-t_m-Iv-kp-IÄ {_n«-\v ssI-am-dn-b-sX-óv bp-s{I-bv³ A-dn-bn¨p. ss]-e-äp-am-cp-sS tIm-Iv-]n-än-se kw-`m-j-W-§Ä tc-J-s¸-Sp-¯pó tIm-Iv-]n-äv thmb-kv sd-t¡mÀ-Udpw ^v-ssf-äv Um-äm dn-t¡mÀ-Udpw F-F-sF-_n. hn-Z-Kv-²À ]cn-tim-[n-¡pw. ]cn-tim-[-\-bp-sS B-Zy-L-«-¯nð »m-¡v t_m-Iv-kv Um-äm-bnð hn-a-XÀ Ir-{Xn-a-Xzw Im-«n-b-Xm-bn sX-fn-hp-I-sfm-óp-an-sñ-óv U-¨v tk^-än t_mÀ-Uv D-tZym-K-ØÀ A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.