1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 4, 2013

hnbó: hnbóbnepÅ s_änbpsS ]nXmhv hÀKokv- hÅ\maä¯nð (62) \ncymX\mbn. ]Xv\n tacnIp«n hÀKo-kv.

kwkvImcw s^{_phcn Bdmw XnbXn 10.30\v ]me¡mSv s]mówt¦mSv skâv- BâWnkv ]Ånbnð \S¡pw.

a¡Ä:
s_än Noc³ (hnbó)
amXyp hÀKokv- (Uðln)

acpa¡Ä:
CKvt\jykv Noc³ (bp Fkv F)
kvt\l amXyp (Uðln)

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.