1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 15, 2014

sFiz-cy-¯n-sâbpw k-¼ð k-ar-²n-bp-sSbpw {]-Xo-I-am-bn tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-fn-IÄ hn-jp B-tLm-jn¨p. km-[m-c-W-bnð \nópw hy-Xy-kv-X-am-bn ta-Sw H-ón-\v ]-I-cw C-¡p-dn hn-jp¡-Wn ta-Sw c-ïn-\m-bn-cpóp. hn-jp-¡-Wnbpw hn-jp-ss¡-\o-«hpw hn-jp k-Zy-bp-am-bn ad-ªv t]m-b H-cp kw-kv-Ir-Xn-bpsS HmÀ-½ a-e-bm-fn-IÄ ]-c-kv]-cw ]-¦n-«p.

cm-hn-se k-¼ð k-ar-²n-bp-sSbpw sF-iz-cy-¯n-sâbpw {]-Xo-I-am-bn H-cp-¡n sh-¨n-cn-¡p-ó I-Wn Im-Wp-I F-ó-Xv X-só-bm-bn-cp-óp hn-jp-hn-sâ {][m-\ N-S§v. tX-¨p-an-\p¡n-b Hm-«p-cp-fn-bnð Ir-jvW-sâ hn-{K-l-¯n-\v ap-ónð Ing-¡v h-i-¯m-bm-Wv I-Wn-sbm-cp-¡p-ó-Xv. D-W-¡-ecn, Hm-«p-hmð-¡-®mSn, ]p-Xp-h-kv-{Xw, I-dn-¡q-«n-\p-Å km-a-{KnIÄ, {KÙw, ]-Ån-¸Ww, kzÀWw, kn-µq-c-s¨¸v, I¬-ajn, I-Wn-s¡m-ó-¸qhv, I-Wn-sh-Å-cn-¡, N-¡, am-§ \m-fn-tI-cw D-S¨-Xv Fón-h sIm-ïm-Wv hn-jp¡-Wn X-bm-dm-¡p-óXv. ho-«n-se X-e-ap-Xn-À-ó ap-¯-Èn-am-cm-bn-cn¡pw an-¡ `-h-\-§-fnepw I-Wn-sbm-cp-¡p-óXpw a-¡Ä¡pw sN-dp-a-¡Ä¡pw ssI-\o-«w \ð-Ip-ó-Xpw.

{io]ß\m`kzman t£{XaS¡apÅ t£{X§fnð AXncmhnse IWnImWð NS§v- Hcp-¡n-bn-cpóp. ]e t£{X§fnepw `Iv-XÀ¡v- ssI\o«w \ðIn. {io]ß\m`kzman t£{X¯nð ]peÀs¨ \men\v- `Iv-XÀ¡v- IWnImWm\pÅ kuIcyw Hcp¡nbn-«p-ïm-bn-cpóp-. At`Zm\µ B{iaw, BäpImð tZhnt£{Xw, PKXn {ioIrjv-Wt£{Xw, {ioItWv-Tizcw, ]gh§mSn t£{Xw, s\¿män³Ic Irjv-Wkzman t£{Xw, aebn³Iogv- t£{Xw, A¼eap¡v- t£{Xw, tIfh]pcw XpS§nb t£{X§fnð hnjp {]amWn¨v- {]tXyI ]q-P-Ifpw \-Sóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.