1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 19, 2013

tPmÀ-Zm³ tIm-Iv-kn-\v h-b-Êv 16 B-bn-«pÅq. ]-t£ tIm-Iv-kn-sâ Iu-Xp-Iw C-¡p-dn \n-c-h-[n ]m-h-§-fp-sS {In-kv-Xp-a-kn-s\ B-tLm-j-am-¡pw. F-k-Iv-kn-se s{_âv hp-Unð Xm-a-kn-¡pó tPmÀ-Zm³ tIm-Iv-kv CâÀ-s\-änð \nópw am-K-ko-\p-I-fnð \nópw ti-J-cn-¨ Iq-¸-Wp-I-fm-Wv \n-ch-[n ]m-h-§Ä-¡v B-izm-k-a-cp-fp-ó-Xv.

Iq-¸-Wp-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v tjm-¸nw-Kv \-S¯nb tPmÀ-Zm³ tIm-Iv-kv Xm³ hm-§n-¡q«n-b km-[m-\-§-sfñmw ]m-h-§Ä-¡v \ð-Im-\m-Wv Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óXv. shdpw \m-ev s]³-kv \ð-In 600 ]u-ïn-sâ km-[-\-§-fm-Wv tPmÀ-Zm³ hm-§n-¡q-«n-bn-cn-¡p-óXv.

am-Xm-]n-Xm-¡Ä thÀ-]n-cn-ª-tXm-sS am-Xm-hv sU-ºn Po-hn-X-sNe-hv Ip-d-bv-¡m³ I-ã-s¸-Sp-ó-Xv I-ïm-Wv tPmÀ-Zm³ Iq-¸-Wnw-Knð B-Ir-ã-\m-Ip-óXv. B-gv-N-bnð A-dp]-Xv ]u-ïv tjm-¸nw-Kn-\v th-ïn h-cp-ónS-¯v Iq-¸-Wp-IÄ D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n A-Xv ]-¯v ]u-ïm-¡n Ip-d-bv-¡p-ó hn-Zy A-½-bnð \n-óv ]Tn-s¨-Sp¯ tPmÀ-Zm³ am-K-ko-\p-I-fnepw CâÀ-s\-änepw h-cp-ó Iq-¸-Wp-IÄ ti-J-cn-¨v h-bv-¡p-I-bm-bn-cpóp.

G-I-tZ-iw 470 Hm-fw a-Wn- Hm^v, Im-jv-_m-¡v hu-¨-dp-I-fm-Wv tPmÀ-Zm³ ti-J-cn-¨-Xv. t\mÀ-¯v e-ï-\n-se sSkvtIm kq-¸À-amÀ-¡-änð \n-óm-Wv tPmÀ-Zm³ tjm-¸nw-Kv \-S-¯n-bXv. C-{X-b-[n-Iw Iq-¸-Wp-I-fp-am-sb¯nb tPmÀ-±m-\v 99.9 i-X-am-\w Un-kv-Iu-ïm-Wv e-`n-¨-Xv. 600 ]u-ïn-\v tjm-¸v sNbvX tPmÀ-Zm³ shdpw \m-ev s]³-kv am-{X-am-Wv \ð-tI-ïn h-óXv.

Xm³ hm-§n-¡q«n-b km-[-\-§Ä ]m-h-s¸-« \m-ev]-Xv Ip-Spw-_-§Ä-¡v \ð-Im-\m-Wv tPmÀ-Zm-sâ Xo-cp-am\w. _n-kv-I-äv, Nokv, {^q-«v-Pyqkv, hn-¸v-Uv {Iow, kq-¸v Xp-S-§n-b-h-bm-Wv tPmÀ-Zm³ hm-§n-b-Xv. hm§n-b km-[-\-§-fp-am-bn A-Sp-¯p-Å k-ó-² kw-L-S\-sb k-ao-]n¨ tPmÀ-Zm³ C-Xv tbm-Kycm-b B-fp-IÄ-¡v F-¯n-¨v \ð-Im³ ]-d-bp-I-bm-bn-cpóp.

kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ ku-P-\y-am-bn \ð-Ip-ó am-K-ko-\p-I-fnð \nópw CâÀ-s\-änð \n-óp-am-Wv tPmÀ-Zm³ C-{X-b-[n-Iw Iq-¸-Wp-IÄ ti-J-cn-¨Xv. I-gn-ª hÀ-jw ap-X-em-Wv tPmÀ-Zm³ Iq-¸-Wp-IÄ ti-J-cn-¡p-ó-Xnð Xmð-¸-cyw Im-Wn-¨p Xp-S-§n-bXv. A½-sb k-lm-bn-¡m³ th-ïn a-I³ Im-Wn-¨ Xmð-¸cyw C-t¸mÄ \n-ch-[n t]À-¡v Xp-W-bmb-Xv I-ïv A-`n-am-\n-¡p-I-bm-Wv am-Xm-hv sUºn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.