1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 10, 2014

{^m³-kn-se Bð-]v-kv ]À-Æ-X-\n-c-bv-¡v k-ao-]w h-¨v {_-«o-jv Ip-Spw-_w- Iq-«-s¡m-e sN-¿-s¸-« kw-`-h-¯nð kp-{][m-\ h-gn-¯n-cnhv. kw-`-h-¯nð sImñ-s¸-« {_n-«o-jv h-\n-X-bp-sS ap³ c-l-ky-`-À-¯mhpw C-tX Znh-kw X-só sIm-e-sN-¿-s¸-«-Xm-bn ]pXn-b sh-fn-s¸-Sp¯ð. A-ta-cn-¡-bn-se an-kn-Ên-¸n-bnð h-¨m-Wv sImñ-s¸-« C-Iv-_m-en-sâ ap³ `-À-¯m-hv sP-bnw-kv tXmw-k¬ sImñ-s¸-«-Xv.

2012 sk-]v-äw-_À A-ôn-\m-Wv {_-«o-jv ]u-c\m-b km-Zv Að-ln-enbpw `m-cy C-Iv-_mepw C-h-cp-sS am-Xmhpw H-cp {^-ôv ssk-¢n-kvväpw A-Rv-Pm-Xcm-b A-{I-an-I-fp-sS sh-Sn-tb-äv sImñ-s¸-«Xv. C-tX Znh-kw X-só-bm-Wv sP-bnw-kv tXmw-k-Wpw sImñ-s¸-Sp-ó-Xv. tXmw-k¬ lr-Z-bm-LmX-s¯ Xp-SÀ-óv a-cn-¨p F-óm-Wv I-cp-Xn-bn-cp-ó-sX-¦nepw ]pXn-b sh-fn-s¸-Sp-¯-en-sâ ]-iv-Nm-¯-e-¯nð ar-X-tZ-lw ]p-d-s¯-Sp-¯v Iq-Sp-Xð ]cn-tim-[-\-IÄ \-S-¯m³ bpF-kv t]m-eo-kv Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. tXmw-k-Wn-s\ Btcm hn-jw sIm-Sp-¯v sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-Xm-Wv F-óm-Wv kwi-bw D-bÀ-ón-cn-¡p-ó-Xv.

1999þ 2000 Im-e-L-«-¯nð km-Zv Að-ln-en-bp-sS `m-cy B-bn-cp-ó C-Iv-_mð c-l-ky-am-bn F-®-I-¼-\n-bn-se D-tZym-K-Ø\mb tXmw-k-Wn-s\ hn-hm-lw sN-bv-X-Xm-bn t]m-eokpw F-^v-_n-sFbpw Nq-ïn-¡m-«póp. ar-X-tZ-lw ]p-d-s¯-Sp-¯v ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xn-\v F-^v-_n-sF Ip-Spw-_-¯n-sâ A-\p-hm-Zw tNm-Zn-¨n-«pïv. F-ómð tXmw-k-Wn-sâ ac-Ww Að-ln-en Ip-Spw-_-¯n-sâ Zp-c-´ Znh-kw X-só-bmb-Xv bm-Zr-Ýn-I-am-Wv F-óm-Wv Nn-e Ip-Spw-_mw-K-§Ä hm-Zn-¡p-óXv. F-ómð kXyw ]p-d-¯p-h-c-W-sa-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv a-äv Nn-e Ip-Spw-_mw-K-§Ä.

1999 ð C-dm-Jn-ep-Å H-cp _-Ôp-h-gn-bm-Wv tXmw-k-Wn-s\ C-Iv-_mð ]-cn-N-b-s¸-Sp-óXv. tXmw-k-Wn-sâ H-cp _-Ôp-hn-s\ C-hÀ hn-hm-lw sN-bv-Xn-cpóp. A-ta-cn-¡-bn-te-¡v {Ko³ ImÀ-Uv e-`n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv C-Iv-_mð tXm-kw-Wn-s\ hn-hm-lw sN-¿p-óXv. {Ko³ ImÀUpw ]u-c-Xzhpw e-`n-¨-Xn-\v ti-jw C-cp-hcpw ]-c-kv-]-c k-½-X-t¯m-sS 2000¯nð hn-hm-l_-Ôw thÀ-s]-Sp-¯p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. ]n-óo-Sv km-Zv Að-ln-en-sb hn-hm-lw sN-bv-Xv C-hÀ bp-sI-bn-se-¯p-I-bm-bn-cp-óp.

Að-ln-en Ip-Spw-_-¯n-sâ sIm-e-]mX-Iw C-t¸mgpw sX-fn-bn-¡-s¸-Sm-\m-Im-¯ H-cp k-a-ky-bm-bn tem-I-¯n-\v ap-ónð \nð-¡p-I-bmWv. Ip-Spw-_ {]-iv-\§-sf Xp-SÀ-ó Að-ln-en-bp-sS k-tlm-Z-c³ X-só-bm-Wv Ch-sc sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-sX-óv B-tcm-]-W-ap-bÀ-só-¦nepw sX-fn-hp-IÄ e-`n-¨n-cp-ónñ. Zp-c-´-¯nð \n-óv c-£-s]-« Að-ln-en-bp-sS a-¡fm-b sk-bv-\m_v, skbv-\ F-ón-hÀ C-t¸mÄ Ip-Spw-_mw-K-§-fp-sS kw-c-£-W-bn-emWv. sIm-e-]m-XI-s¯ Xp-SÀ-óv H-cp C-dm-Jnð- \n-óp-Å H-cp hmS-I-sIm-e-bm-fn-sb A-d-Ìv sN-bv-Xn-cp-óp F-¦nepw a-Xn-b-m-b sX-fn-hnñm-¯-Xn-\mð hn-«-b-¨n-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.